Slabikovanie

Aprílová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Jazyk a komunikácia

Slabikovanie

Oblasť

Jazyk a komunikácia

Podoblasť

Hovorená reč – Artikulácia a výslovnosť

Písaná reč – Fonologické procesy a fonologické uvedomovanie

Výkonové štandardy:

  • Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny.
  • Rozčlení zvolené slová na slabiky

Úlohy:

  1. Pripomeňte si slová o rodine.
  2. Pomenujte obrázky, jednotlivé názvy slabikujte a vytlieskajte.
  3. Pod každý obrázok nakreslite toľko bodiek, koľko má slovo slabík.

 

Stiahnite si dokument