Triedne aktívy združenia rodičov školy

22.11.2011
Škola a rodina

Spolupráca s rodičmi v mnohých učiteľoch vyvoláva rozporuplné pocity. Vnímajú dôležitosť a nevyhnutnosť kontaktu s rodinami žiakov, napriek tomu sú (často na základe skúsenosti) voči tomu skeptickí.

Dôvodom môže byť mnohotvárnosť, rôznorodosť nárokov, občas aj ambivalentnosť vzájomných očakávaní. Neistotu a rozpaky však prežíva nielen učiteľ, ale aj rodič. Najčastejšou formou ich vzájomného kontaktu sú triedne aktívy rodičovského združenia.

Ak naozaj chcete rozvíjať spoluprácu s rodičmi svojich žiakov, budete ju musieť iniciovať sami. Posun v jej chápaní vám prinesie zmiernenie obáv a neistoty, ako aj naplnenie najrôznejších cieľov. Vybočenie z tradičných a vychodených koľají môže u rodičov vyvolať pozornosť a priniesť začiatok niečoho nového podľa nových pravidiel.

Najskôr sa zamyslite nad tým, prečo vlastne rodičovské schôdzky zvolávate. Aký je ich účel. Čo si od nich sľubujete. Samozrejme, zväčša sa organizujú centrálne, súčasne v celej škole. Dôležité však je, aký význam majú pre vás osobne. Aké sú vaše očakávania a vaše ciele.

Pokúste sa formulovať a zaznamenať vlastné očakávania a ciele súvisiace s organizáciou rodičovských schôdzí všeobecne. Môžu nimi byť napr. zvýšenie aktivity rodičov, prehĺbenie ich záujmu o dianie v škole, zvýšenie podpory učiteľa a jeho výchovného pôsobenia a pod.

Pred konkrétnym stretnutím spresnite očakávania a ciele podľa momentálnej situácie: napríklad, s  každým rodičom sa chcem osobne zoznámiť, chcem dohodnúť pravidlá pre ospravedlňovanie absencie žiakov, chcem zistiť postoje rodičov k fajčeniu detí, chcem rodičov motivovať k účasti na ďalšom podujatí, chcem rodičov informovať o spôsobe klasifikácie a kritériách hodnotenia atď.

V ďalšom kroku by mala nasledovať úvaha o tom, čo očakáva rodič. Prečo prišiel na rodičovskú schôdzku a čo ho k účasti na nej motivuje.

Vžite sa na chvíľu do pozície rodiča a uvážte, čo by pre vás bolo najdôležitejšie a prečo by ste sa rozhodli rodičovských schôdzok zúčastniť. Môže to byť zmysel pre povinnosť, zotrvačnosť, záujem o kontakt s inými rodičmi, záujem o zoznámenie sa s učiteľom, snaha získať nové informácie o dieťati (v takom prípade uvážte, ktoré informácie predovšetkým zaujímajú rodiča a prečo), o triede, o škole, o uskutočnených aj plánovaných podujatiach. Až v okamihu, keď si ujasníte, čo od vás rodič chce, mu to môžete ponúknuť a prispôsobiť tomu obsah aj formu spoločnej schôdzky.

Vyjasnenie týchto základných východísk by ste nikdy nemali zanedbávať. Inak sa snaha o inováciu môže ľahko otočiť do navonok síce atraktívnej, ale neúčelne vynaloženej námahy. Každá zmena by preto mala byť premyslená. Zvolená forma je iba prostriedkom k dosiahnutiu cieľa.

Vybrané z publikácie Sprievodca triedneho učiteľa.
 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte