Ako podporovať telesný vývoj maličkých?

25.05.2021
Škola a rodina

 V období od narodenia do troch rokov deti nielen fyzicky rastú, ale získavajú aj kontrolu nad svojím telom. Všetky deti by mali byť motivovane spoznávať vlastné telo a rozvíjať si svoju motoriku. V zdravom a bezpečnom prostredí majú deti slobodu pohybu, môžu sa učiť a rozvíjať svoj potenciál. Viete, ako ho podporovať?

Väčšina detí prirodzene objavuje a skúma, ako sa ich telá pohybujú. Keď majú príležitosť pohybovať sa po zemi alebo na podložke, posilňujú svaly trupu a končatín. Keď sa dieťa učí sedieť alebo držať predmet, je to základ pre motoricky rozvoj. Dospelí môžu pomôcť tomuto rozvoju vytvorením bezpečného prostredia, povzbudením všetkých činností a plánovanými aktivitami na začlenenie pohybu do každodenného režimu.

Motoricky rozvoj je spojený s vnímaním, týka sa zmien schopností dieťaťa ovládať pohyby tela - od prvých, spontánnych mávajúcich a kopajúcich pohybov dieťaťa, po adaptívne ovládanie pohybu a zložitých športových zručnosti. Pojem motorické správanie popisuje všetky pohyby tela, vrátane pohybov očí (mimiky tvare) a rozvíjajúcej sa kontroly nad hlavou dieťaťa. Hrubá motorika zahŕňa pohyby končatín alebo celého tela, kým medzi jemnú motoriku patrí použitie prstov na uchopenie a manipuláciu s predmetmi. Motorické správanie, ako je dotyk a uchopenie, môžeme považovať za určité formy prieskumnej činnosti, keď dieťa spoznáva svet okolo seba.

Keď sa dojčatá vyvíjajú, ich rastúce motorické schopnosti sa akčne spájajú so zmyslovými informáciami. Môžu napríklad korigovať svoje plazenie alebo chôdzu v závislosti od stupňa nakloneného povrchu (rovný, šikmý), typu povrchu (klzký, drsný). Pohyby dieťaťa, vrátane pohybov oči, poskytujú dieťaťu väčšinu informácií.

Telá malých detí prechádzajú v ranom detskom veku pozoruhodnými zmenami. Ako deti rastú, ich telesný tuk a svalová hmota sa prerozdeľujú. Na rozdiel od novorodencov majú telá batoliat viac valcovitý tvar a majú väčší pomer svalovej hmoty k telesnému tuku, najmä v nohách. Tieto zmeny hmotnosti, veľkosti, percentuálneho podielu telesného tuku a svalovej sily poskytujú percepčné a motorické výzvy pre dojčatá a batoľatá, keď praktizujú rôzne činnosti.

Rozsah a rozmanitosť detského vnímania a motorického správania sú skutočne pozoruhodné. Dojčatá a batoľatá trávia podstatnú časť svojho dňa rôznym motorickým správaním. Ako opisujú niektoré výskumy, vo veku tri a pol mesiaca urobia dojčatá v priebehu niekoľkých hodín tri až šesť miliónov pohybov oči. Deti, ktoré sa plazia a chodia, trávia zhruba polovicu svojich bdelých hodín zapojením do motorického správania, a to približne päť až šesť hodín denne. Deti, ktoré chodia každý deň, podnikajú viac ako 9 000 krokov a prejdú vzdialenosť viac ako 29 futbalových ihrísk. Tým, že navštevujú takmer každú izbu vo svojich domovoch, sa zaoberajú orientáciou a rovnováhou v kontexte rôznych aktivít.

Výsledkom štúdií mnohých odborníkov v oblasti vývinu detskej motoriky sú informácie o procese získavania detských zručností. Tieto zistenia sú prezentované pre odborníkov aj verejnosť vo forme míľnikových grafov, ktoré zobrazujú získavanie motorických zručností a rozvoj schopností ako jasný progres, prostredníctvom série predvídateľných fáz súvisiacich s chronologickým vekom.

Každé dieťa môže podniknúť jedinečnú vývinovú cestu k dosiahnutiu týchto dôležitých míľnikov. Napríklad plazenie alebo lezenie na štyroch nie je univerzálnym javom. Výskumy ukazujú, že niektoré deti nelezú predtým ako začnú chodiť. Aj keď väčšina detí chodí nezávisle vo veku okolo jedného roka, normálny rozsah na získanie tohto správania v západných kultúrach je veľmi široký, vo veku od 9 do 17 mesiacov.

Je dôležité si uvedomiť, že hoci vývinové grafy môžu ukazovať motorický vývin, ktorý sa odohráva vo forme hladkého zdokonaľovania, vývin u jednotlivých detí často nenasleduje priamu cestu smerom nahor. V skutočnosti „obchádzky“ a kroky dozadu sú bežné, keďže sa vývin u každého dieťaťa individuálne líši. Vývin motoriky dieťaťa sa môže chápať ako proces, v ktorom dôjde k zmene, keď sa dieťa aktívne prispôsobuje meniacim sa okolnostiam a novým úlohám.

Ponúkame ukážky pre rozvoj motoriky dieťaťa vo veku 0  3 rokov, spolu s odporúčaniami na podporu zdravia a základných sebaobslužných a hygienických návykov. Rôznorodosť aktivít a námetov poskytuje možnosť s dieťaťom aktívne pracovať v tejto oblasti a zabezpečiť tak primeraný rozvoj rešpektujúci individuálne dispozície dieťaťa.

Dieťa vo veku 0 – 8 mesiacov

Dieťa sa postupne učí ovládať jednotlivé svalové skupiny, rozlišuje pohyb končatín. Dokáže udržať hlavu vo vzpriamenej polohe, rozvíja si brušné a chrbtové svalstvo pri prevaľovaní a lezení. Dokáže sedieť bez opory. Postupne sa zlepšuje v koordinácii pohybov rúk a nôh.

Dieťa napríklad môže:

 1. Otáča hlavu zo strany na stranu a zdvíha ju nad podložku.
 2. Kope nohami a hýbe rukami.
 3. Naťahuje hlavu a hrudník nad podložku.
 4. Prevaľuje sa.
 5. Sedí s oporou aj bez opory.
 6. Hojda sa na rukách a kolenách v polohe na štyroch, smerom dopredu a dozadu a začína sa posúvať a liezť. Pokúša sa ísť dopredu, pričom môže isť dozadu.
 7. Stojí s pomocou pevne na nohách v lone dospelého.

Dospelý jednotlivé prejavy môže podporiť takto:

 • Motivuje dieťa k otočeniu hlavy tým, že bude striedavo rozprávať z jednej a druhej strany.
 • Poskytuje dostatok príležitosti a bezpečne prostredie na to, aby dieťa ležalo na bruchu.
 • Podporuje rozvoj motoriky dieťaťa pri každodenných aktivitách ako napr. pri výmene plienok, kŕmení, obliekaní.
 • Mení polohy dieťaťa počas dňa tak, aby mu boli poskytnuté príležitosti pre pozorovanie.
 • Podporuje dieťa, aby zdvihlo hlavu nad podložku tak, že mu drží obľúbenú hračku v tom smere.
 • Poskytuje dieťaťu bezpečne miesto na voľný pohyb. Podporuje dieťa v prevaľovaniach premiestňovaním obľúbenej hračky.
 •  Drží dieťa v lone pri čítaní knihy alebo umiestňuje dieťa do sedu s pevnou oporou napríklad vankúšov.
 • Mení polohy vrátane sedu počas denného režimu. Vyhýba sa však sedačkám alebo hojdačkám, ktoré nútia deti udržať jednu polohu.
 • Podporuje aktivity pre rozvoj motoriky držaním hračky pred dieťaťom, ukazuje obrázky alebo zrkadlo pred dieťaťom, aby išlo smerom vpred.
 • Rozpráva sa s dieťaťom počas aktivity napr. „Ty si prešiel celú cestu až ku knižnici.“.
 • Drží dieťa v sede a pomáha mu postaviť sa. Poskytuje dieťaťu pri tomto pohybe podporu.

Dieťa vo veku 6 ‒ 18 mesiacov

Dieťa si osvojuje základné motorické zručnosti ako lezenie a chôdzu. Dokáže jednoducho manipulovať s predmetmi, napríklad hodiť loptu. Chôdzu využíva aj na prekonavanie prekážok, začína chodiť po schodoch.

Dieťa napríklad môže:

 1.  Lezie a plazí sa.
 2. Vyťahuje sa do stoja s pomocou, stojí s pomocou alebo bez pomoci.
 3. Chodí s oporou a následne bez opory.
 4. Vylezie na stoličku a posadí sa.
 5. Chodí hore a dole po schodoch.
 6. Udiera s hračkami alebo inými predmetmi o stôl alebo o zem.
 7. Cielene hádže loptami alebo inými vybranými predmetmi.

Dospelý jednotlivé prejavy môže podporiť takto:

 • Volá dieťa, aby sa k nemu plazilo alebo liezlo. Poskytuje na preliezanie a podliezanie rôzne prekážky alebo tunely.
 • Umiestňuje hračky na bezpečnom mieste na stole alebo na poličke, aby sa dieťa za nimi vytiahlo.
 • Poskytuje hračky, o ktoré sa môže dieťa bezpečne oprieť (napr. nákupný košík, vysávač, kočiarik pre bábiky a podobne).
 • Zahŕňa denné vnútorne a vonkajšie aktivity zamerané na chôdzu.
 • Poskytuje dostatočné množstvo príležitostí na bezpečné vyliezanie.
 • Poskytuje dostatočné možnosti na chodenie smerom hore a dole.
 • Dáva príležitosť hrať sa s kockami, lyžicami, varechami a podobne, ktorými môže dieťa bezpečne udierať o stôl alebo zem.
 • Používa vrecká s ryžou („hacky sacky“), mäkké loptičky alebo plyšové hračky na hádzanie.

Dieťa vo veku 16 ‒ 36 mesiacov

Dieťa zvládne základné polohy a postoje ako sed, drep, kľak. Dokáže udržať rovnováhu na špičkách alebo na jednej nohe. Zdokonaľuje si manipulačne zručnosti, hádže rôzne predmety vybraným smerom. Dokáže sa orientovať v priestore a meniť smer chôdze a behu. Osvojuje si zoskoky zo zvýšenej plochy.

Dieťa napríklad môže:

1. Hýbe sa alebo tancuje na hudbu.

2. Urobí drep alebo zohne sa.

3. Dočiahne predmet na špičkách.

4. Skúša udržať rovnováhu na jednej nohe.

5. Hádže lopty alebo predmety.

6. Využíva celý rozsah pohybu paží a rúk v rámci rôznych aktivít.

7. Zoskakuje z nízkych prekážok.

8. Pohybuje sa na odrážadlách a iných typoch jazdiacich hračiek.

9. Zastaví a otočí sa počas behu.

10. Uvedomuje si, ako sa telo pohybuje v priestore.

11. Chodí smerom vzad.

12. Vylieza a zlieza.

13. Uvedomí si možné nebezpečenstvo v prostredí a požiada o pomoc dospelého.

Dospelý jednotlivé prejavy môže podporiť takto:

 • Poskytuje denne hudobné a pohybové aktivity ako naťahovanie sa za predmetmi, otáčanie sa okolo vlastnej osi, zbieranie predmetov zo zeme.
 • Vytvára aktivity zamerané na naťahovanie sa na špičkách (napr. zbieranie jabĺčok, naťahovanie sa za slniečkom a podobne).
 • Vytvára aktivity zamerané na udržanie rovnováhy na jednej nohe (hra na bociany), alebo preskoky z jednej nohy na druhu (preskakovanie po vytvorených kameňoch, cestičkách a podobne).
 • Poskytuje príležitostí na loptové hry, ktoré budú zahŕňať hádzanie, kotúľanie, triafanie do košov alebo terčov, prípadne do škatúľ.
 • Poskytuje príležitosti, aby sa mohlo zúčastniť aktivít, ktoré si vyžadujú tlačenie, ťahanie, stavanie, kotúľanie, spájanie materiálov ako kocky alebo škatule.
 • Podporuje dieťa, aby zdvíhalo a nosilo predmety (napríklad posúvanie hračiek, prenášanie predmetov a podobne).
 • Poskytuje príležitosti pre dieťa na zoskakovanie z nízkych prekážok, preskakovanie čiary alebo skákanie do a z obruče (imitovať rôzne zvieratá).
 • Umožňuje dieťaťu jazdiť na rôznych hračkách s a bez pedálov vo veľkom bezpečnom priestore.
 • Poskytuje príležitosti pre beh v priestore, kde môže dieťa zastaviť alebo otočiť sa a meniť smer behu. Vytvára prekážkovú dráhu zo schodíkov alebo prekážok na vystupovanie a zostupovanie, preliezanie, podliezanie alebo preskakovanie. Počas aktivity komentuje, čo dieťa robí. Podporuje chôdzu vzad v priestore s pomôckami, hračkami na tlačenie alebo ťahanie.
 • Prispôsobuje priestor na bezpečné prekonávanie prekážok. Pozoruje dieťa a ponúka pomoc, ak si je neisté pri prekonávaní prekážok.

Viete, ako rozvíjať schopnosti detí do 3 rokov? Prehľad toho, čo by dieťa v jednotlivých etapách života do troch rokov mohlo v konkrétnych oblastiach približne vedieť, spolu s naznačením podnetov a aktivít, ktoré ho ku konkrétnym schopnostiam vedú, nájdete v knihe s názvom KÝM SA STANEM škôlkarom.

 

Brožúra vypĺňa prázdne miesto v pedagogike raného detstva. Prináša oporné body ukazujúce, ktorými smermi a akými podnetmi môžeme podporovať učenie sa a vývin detí, a ako sa môžeme presvedčiť, že toto učenie dieťa naozaj podnecuje a posúva vpred. Príručka prináša jednoduchý prehľad toho, čo by dieťa v jednotlivých etapách života do troch rokov mohlo v konkrétnych oblastiach približne vedieť, spolu s naznačením podnetov a aktivít, ktoré ho ku konkrétnym schopnostiam vedú a ktoré sa odohrávajú v interakcii s dospelými v prostredí, ktoré je pre dieťa priaznivé.

Obsah brožúry – opisované osvojované schopnosti – je rozdelený do jednotlivých oblastí výchovnej starostlivosti:

1. Podnecovanie učenia

2. Jazyk a komunikácia

3. Skúmanie a matematika

4. Expresívne schopnosti a umenie

5. Telesný vývin a zdravie

6. Osobnostný, emocionálny a sociálny rozvoj.  

 

 

 

 

Zdroj: Raabe Slovensko

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte