VIETE, AKO ŠKÔLKAR SPOZNÁVA SVET OKOLO SEBA?

Dátum: 
24.08.2020 - 28.08.2020
Adresa: 
viaceré mestá po celom Slovensku
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • GARANTI
  • PRODUKTY
  • Video
  • PARTNERI

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva

Vás pozýva

na bezplatné školenia pre materinky

pod názvom

VIETE, AKO ŠKÔLKAR SPOZNÁVA SVET OKOLO SEBA?

O tom, ako pracovať s obsahom vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť v základnej línii požiadaviek na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách.

CIEĽ ŠKOLENÍ:

Ozrejmiť, ako efektívne a správne pracovať s 5- až 6-ročnými deťmi prostredníctvom konkrétnych aktivít, ktoré preferujú zážitkové formy učenia, pozorovanie blízkeho okolia, ale i riadený rozhovor opierajúci sa o skúsenosti detí v oblasti poznávania spoločenského prostredia, časových vzťahov, regionálnych špecifík, dopravných situácií a detských skúseností sociálnej interakcie v rovesníkmi i blízkymi ľuďmi.

OBSAH ŠKOLENÍ:

☼ Teoretické východiská vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.

☼ Základná štruktúra vzdelávacej oblasti, podoblasti.

☼ Efektívne metodické postupy, stratégie.

☼ Ponuka námetov na konkrétne aktivity na poznávanie spoločenského prostredia, časových vzťahov, kultúry a spoločenského diana v regióne, poznávanie základných pravidiel cestnej premávky, rozvíjanie prosocionálnej výchovy.

ČO VÁM UKÁŽEME:

☑ Ako konkrétne pracovať v predprimárom vzdelávaní s obsahom vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.

☑ Ako vytvárať ponuku zážitkových aktivít pre deti na dosahovanie výkonových štandardov vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.

☑ Ako dieťa motivovať k skúmaniu, bádaniu, objavovaniu, komunikovaniu, rozvíjaniu identity a autonómie bez aktívnej účasti učiteľky na tomto objavovaní.

PREČO:

Podelíme sa s vami o nové nápady a typy aktivít, ktoré môžeme realizovať s deťmi. To všetko s cieľom, aby sme mohli stále napredovať, aby sme deťom ponúkli aktivity činnostného charakteru – dominantne hru, pozorovanie, zážitkové učenie a riadený rozhovor opierajúci sa o skúseností detí.

PRE KOHO ROADSHOW ODPORÚČAME:

učiteľky MŠ, osobní asistenti detí v predprimárnom vzdelávaní.

MIESTO A ČAS:

Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

TRVANIE ŠKOLENIA:

90 minút


Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť
Košice - KAPACITA NAPLNENÁ! 24.08.2020 pondelok 9.00-10.30 Okresný úrad v Košiciach – Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť – prízemie
Žilina 25.08.2020 utorok 09.00-10.30 Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1 Malá zasadacia miestnosť
Banská Bystrica 26.08.2020 streda 09.00-10.30 Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra 1 Zasadacia miestnosť – prízemie
Trenčín 27.08.2020 štvrtok 09.00-10.30 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150 – 1. poschodie
Bratislava 28.08.2020 piatok 09.00-10.30 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň A

Lektorka školení: Mgr. Zuzana Grmanová

Už 28 rokov pracuje ako riaditeľka MŠ, posledné 4 roky ako zástupkyňa riaditeľa pre MŠ. MŠ, v ktorej pôsobí, spolupracuje s Trnavskou univerzitou v Trnave v oblasti náčuvovej praxi pre študentky VŠ, každoročne sa tak vzdelávacích aktivít z oblasti prírodovednej gramotnosti zúčastňujú aj študentky predškolskej pedagogiky. Lektorka pôsobila aj na MPC Trnava, kde externe lektorovala oblasť rozvoja grafomotorických zručností prostredníctvom výtvarných techník. V súčasnosti pracuje v materskej škole Spartakovská 5 a 6, Trnava, kde riadi dve elokované pracoviská s počtom 8 tried ako zástupkyňa riaditeľky pre MŠ. Venuje sa tiež publikačnej činnosti a lektorovaniu knižných publikácií.

PRACOVNÉ ZOŠITY V SÚLADE S INOVOVANÝM ŠVP PRE PREDPRIMÁRME VZDELÁVANIE V MŠ!

Súbor siedmich pracovných zošitov pre deti vo veku 5 - 6 rokov je plný aktivít. Určený je na prácu v materských školách, ale aj pre aktívnych rodičov, ktorí majú záujem pracovať s deťmi doma.

7 vzdelávacích oblastí v Inovovanom ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ = súbor 7 pracovných zošitov pre deti vo veku 5 – 6 rokov

Súbor pracovných zošitov Škôlkar obsahuje 7 pracovných zošitov:

Rozprávame sa (vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia)

Počítame (vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami)

Skúmame (vzdelávacia oblasť: Človek a príroda)

Spoznávame (vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť)

Vyrábame (vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce)

Spievame a maľujeme (vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra)

Hýbeme sa (vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb)

PRACOVNÉ ZOŠITY PRINÁŠAJÚ:

☑ Netradičný formát.

☑ Kvalitný papier.

☑ Plnofarebnú tlač.

☑ Až 28 strán aktivít a zábavy v súlade s inovovaným ŠVP.

☑ V každom pracovnom zošite praktická 4-stranová tvorivá príloha ako darček.

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU Z PRACOVNÉHO ZOŠITA Škôlkar

TERAZ SO ZNÍŽENOU CENOU 8 eur za sadu 7 pracovných zošitov Škôlkar!

Poznáte pracovné zošity Škôlkar?

Chcete pracovať s deťmi v súlade s Inovovaným ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole? Súbor siedmich pracovných zošitov pre deti vo veku 5 - 6 rokov je plný aktivít. Presvedčte sa o tom, aké benefity vám práca s nimi prináša.

Pracovné zošity Škôlkar v Dámskom klube

Pozrite si rozhovor Soni Mullerovej s doc. PhDr. Zuzanou Petrovou, PhD. - lektorkou a spoluautorkou RAABE o tom, ako s pracovnými zošitmi Škôlkar môžu pracovať aj rodičia doma. Dnes už naozaj nemusíme nechávať výchovu a vzdelávanie detí len na materskú školu. Spoznávať svet okolo nás je predsa veľká zábava. O to viac, ak sa to deje spolu s rodičmi.

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

✓ Okresnému úradu v Košiciach

✓ Mestskému úradu v Žiline

✓ Okresnému úradu v Banskej Bystrici

✓ Okresnému úradu v Trenčíne

✓ Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať materinkám nové skúsenosti a informácie.