Rozvíjajte prírodovednú gramotnosť s nami

Rozvíjajte prírodovednú gramotnosť s nami
Dátum: 
17.09.2018 - 21.09.2018
Adresa: 
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
 • Info
 • HARMONOGRAM
 • LEKTORKA
 • PRODUKTY

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA vás pozývajú
na bezplatnú roadshow organizovanú pre pedagógov prvého stupňa základných škôl s názvom

Rozvíjajte prírodovednú gramotnosť s nami

Rozvoj spôsobilostí vedeckej práce na 1. stupni ZŠ alebo
"Dnes už vedieť nestačí, prírodovedné poznanie nie je nemenné"

 

ZAMERANIE SEMINÁRA:

prírodovedné vzdelávanie na 1. stupni základných škôl (prvouka a prírodoveda)

OBSAH SEMINÁRA: 

Rozdelenie:

 • Prírodoveda - 60 minút
 • Prvouka - 30 minút

Cieľ workshopu:

 • Predstaviť metodické materiály vytvorené v rámci medzinárodného projektu I-SKYPE (www.i-skype.com).
 • Využitie metodických materiálov vo formálnom prírodovednom vzdelávaní na 1. stupni ZŠ prostredníctvom koncepčne zhodných pracovných učebníc prírodovedy pre 3. a 4. ročník ZŠ so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ SR.
 • Na praktických príkladoch a aktivitách z metodiky prírodovedy vysvetliť, v čom spočíva rozvoj prírodovedných predstáv prostredníctvom súbežného rozvoja spôsobilosti vedeckej práce u detí mladšieho školského veku.
 • Získať inovatívny pohľad na praktický spôsob realizácie primárneho prírodovedného vzdelávania, a to v súlade s tým, čo sa podľa aktuálnych kurikulárnych dokumentov od školy v tejto vzdelávacej oblasti očakáva.
 • Predstaviť nové pracovné učebnice prvouky pre 1. a 2. ročník ZŠ, ktoré sú spracované v súlade s iŠVP. 

Typy príkladov a aktivít:

 • Pozorovanie ako základný nástroj vedy (čo a ako pozorovať)
 • Meranie ako tréning precíznosti
 • Tvorba predpokladov ako nástroj cieleného pozorovania
 • Kategorizácia/triedenie predmetov
 • Návrh výskumného postupu
 • Vyhľadávanie informácií, práca s informačnými zdrojmi (dôveryhodnosť)
 • Získavanie a systematizovanie dát
 • Usudzovanie na základe získaných dát
 • Vedecká interpretácia pozorovaného

Koncepcia rozvoja prírodovedných predstáv a predstáv o vede od prof. Wynne Harlen (Big Ideas of Science Education): snaha rozvíjať funkčné predstavy o prírodných javoch, predmetoch a procesoch na jednej strane, na strane druhej spoznávanie samotnej povahy vedy a vedeckého skúmania:

 • charakteristika jednotlivých vedeckých predstáv a predstáv o povahe vedy,
 • ako rozvíjať prírodovedné predstavy v kontexte prírodovednej gramotnosti,
 • vedomosti versus prekoncepty,
 • ako si osvojovať a rozvíjať spôsobilosti vedeckej práce.

TERMÍNY SEMINÁRA:

Harmonogram nájdete TU.

MIESTA KONANIA SEMINÁRA: 

Michalovce, Košice, Prešov, Poprad, Banská Bystrica, Martin, Trenčín, Trnava, Bratislava

CENA:

0 EUR (seminár je bezplatný)

DĹŽKA KONANIA SEMINÁRA:

90 minút

>> PRIHLÁŠKA <<

 

 


Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť
Michalovce 17.9.2018 pondelok 8:30 Mestské kultúrne stredisko,Nám. osloboditeľov 25 Malá zasadacia miestnosť - prízremie
Košice 17.9.2018 pondelok 13:00  Okresný  úrad v Košiciach- Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť - prízemie 
Prešov 18.9.2018 utorok 8:30 Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Zasadacia miestnosť- 1.poschodie
Poprad 18.9.2018 utorok 13:00  Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Malá zasadacia miestnosť
Banská Bystrica 19.9.2018 streda 8:30 Spojená škola, Kremnička 10 Aula
Martin 19.9.2018 streda 13:00 Mestský úrad, Nám. S. H. Vajanského 1 Veľká zasadacia miestnosť- prízemie
Trenčín 20.9.2018 štvrtok 8:30 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150
Trnava 20.9.2018 štvrtok 13:00 Okresný úrad Trnava, Kollárova 8 Zasadacia miestnosť
Bratislava 21.9.2018 piatok 8:30 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C
Bratislava 21.9.2018 piatok 11:30 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C

zoldosova-kristina.jpegdoc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra školskej pedagogiky

Vyštudovala učiteľstvo pre druhý stupeň základných škôl na PdF TU v Trnave so špecializáciou prírodopis – chémia. Je spoluzakladateľkou Terénneho pracoviska prírodovedného vzdelávania TU v Modre – Harmónii. Hlavnou oblasťou, ktorej sa v súčasnosti venuje, je problematika rozvoja prírodovednej gramotnosti od predprimárneho po primárne vzdelávanie, a to najmä v oblasti rozvoja kognitívnych schopností potrebných pri tvorbe vedeckého systému poznatkov. Aktuálne sa venuje rozpracovávaniu výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania (IBSE – Inquiry Based Science Education) v podmienkach slovenského edukačného systému. Je autorkou niekoľkých učebníc a metodických príručiek pre 1. stupeň ZŠ, ktoré vyšli vo vydavateľstve EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

Od októbra 2016 sa podieľa ako zástupkyňa partnerskej organizácie (TRUNI) na medzinárodnom projekte I – S.K.Y.P.E. (Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education) spolufinancovanom v rámci programu EU Erasmus+, ktorý je zameraný na podporu učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni základných škôl (číslo projektu: 2016-1-SK01-KA201-022549). Je jednou z autoriek metodickej príručky pre učiteľov, ktorá je prvým výstupom tohto projektu.