Prírodovedné predmety nemusia byť nuda!

Dátum: 
09.09.2019 - 13.09.2019
Adresa: 
viaceré mestá po celom Slovensku
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Projekt STARS
  • Produkty
  • Partneri

Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva

vás pozývajú

na bezplatné školenie pre pedagógov 1. aj 2. stupňa základných škôl pod názvom

Prírodovedné predmety nemusia byť nuda!

 

CIEĽ:

Rozvíjanie možností prírodovedného vzdelávania žiakov na 1. aj 2. stupni základnej školy.

OBSAH:

☑ Predstavíme vám zaujímavé metódy a prostriedky na rozvíjane prírodovednej gramotnosti žiakov.

☑ Získate tipy a možnosť vyskúšať si konštruktivistický prístup a implementáciu bádateľských aktivít.

☑ Vžijete sa do role svojich žiakov a vyskúšate si výskumne ladenú koncepciu prírodovedného vzdelávania.

☑ Venovať sa budeme aj rozvíjaniu astronomickej gramotnosti v rámci prírodovedného vzdelávania – na prvom aj druhom stupni základnej školy.

☑ Zameriame sa na to, ako v rámci astronomickej gramotnosti predchádzať nepresnému vymedzeniu základných pojmov.

☑ Chýbať nebudú ani ukážky konkrétnych úloh pre žiakov aj s metodickými komentármi.

☑ Prinesieme vám ukážky práce s tzv. beletrizovanými pracovnými zošitmi a moderne spracovanými učebnicami, ktoré umocňujú zapamätávanie si a systematizáciu potrebných pojmov a javov u žiakov ZŠ.

PREČO:

Príďte prehodnotiť obsah i spôsob práce so žiakmi na hodinách prvouky, prírodovedy, biológie aj fyziky. Poďte sa dozvedieť, ako systematizovať poznatky žiakov o okolitom svete a prírode, ako rozvíjať ich kognitívne myslenie, ale aj vlastné objavovanie a bádanie v rámci prírodovedného vzdelávania.

MIESTO A ČAS:

od 9. do 13. septembra 2019

Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

TRVANIE ŠKOLENIA:

120 minút


Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť
Košice 09.09.2019 pondelok 11.00-13.00 Okresný úrad v Košiciach – Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť – prízemie
Poprad 10.09.2019 utorok 11.00-13.00 Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Malá zasadacia miestnosť
Banská Bystrica 11.09.2019 streda 11.00-13.00 Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1 Zasadacia miestnosť – prízemie
Trenčín 12.09.2019 štvrtok 11.00-13.00 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150
Bratislava 13.09.2019 piatok 11.00-13.00 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.

Ukončila magisterské a doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Habilitovala na Eszterházy Károly Főiskola v Egeri v Maďarsku. V súčasnosti pôsobí na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči – pracovisku Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vedecký a odborný záujem autorky je orientovaný na prírodovednú gramotnosť, vizuálne umenie a využívanie bádateľských metód v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.

 

RNDr. Mária Csatáryová, PhD., vysokoškolská pedagogička

Dlhoročne pôsobí ako vysokoškolská pedagogička na Prešovskej univerzite, na katedre Fyziky, matematiky a techniky. Vyštudovala astrofyziku na Matematicko fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Vyučuje fyziku a astronómiu budúcich učiteľov fyziky. Venuje sa aj vzdelávaniu detí na Detskej univerzite a vzdelávaniu seniorov na Univerzite III. veku na Prešovskej univerzite.

 

 

Mgr. Peter Kelecsényi, PhD.

Vyštudoval na prírodovedeckej fakulte a fakulte matematiky, fyziky a informatiky učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii chémia – fyzika. Dizertačnú prácu obhájil na katedre didaktiky fyziky a teoretickej fyziky FMFI. Vyše dvadsať rokov učí hlavne fyziku postupne na dvoch bratislavských gymnáziách (s osemročným a štvorročným štúdiom). Vyše desať rokov je vedeckým a výskumným zamestnancom Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. Spolupracuje na tvorbe pedagogických dokumentov predmetu fyzika a metodických materiálov pre učiteľov prírodovedných predmetov. Je spoluautorom série pracovných zošitov fyziky pre žiakov základnej školy. V Erasmus+ projekte STARS je ako projektový partner zapojený do overovania vytvorených žiackych a učiteľských materiálov.

☛ Medzinárodný projekt STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools) začalo vydavateľstvo učebníc pre základné a stredné školy EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. realizovať v novembri 2017 spolu s ďalšími šiestimi partnermi z troch európskych krajín – zo Slovenska, z Česka a z Bulharska.

☛ Jeho cieľom je podporiť učiteľov na 2. stupni základnej školy vo výučbe astronómie. Prieskumy poukázali na fakt, že vo väčšine vzdelávacích systémov v strednej a východnej Európe učitelia zápasia s nemožnosťou zvýrazňovania vzájomných vzťahov medzi predmetmi z dôvodu nedostatku zdrojov a niekedy dokonca z nedostatku informácií pri určitých témach.

☛ Preto je zámerom projektu vybavenie učiteľov 2. stupňa ZŠ inovatívnymi metódami, vedomosťami, kompetenciami a nástrojmi na výučbu astronómie v rámci kurikula relevantným a zmysluplným spôsobom a vybavenie cieľových skupín projektu voľne dostupnými, jazykovo relevantnými a vysokokvalitnými edukačnými zdrojmi na výučbu astronómie.

☛ Počas prednášky v stručnosti predstavíme zámery a ciele projektu a plánované výstupy projektu. S prvým z nich – Metodickou príručkou pre učiteľov na 2. stupni ZŠ – vás zoznámime prostredníctvom námetov a praktických aktivít, ako deti pútavo a zrozumiteľne učiť astronómiu.

☛ Ako bonus vám predstavíme inovatívny doplnkový materiál pre učiteľov, ktorí chcú učiť prírodovedné predmety pútavým spôsobom. Beletrizovaný pracovný zošit Meňavce napomáha rozvoju prírodovednej a čitateľskej gramotnosti a prináša atraktívne úlohy so širokým interdisciplinárnym presahom – odpovede na všetky úlohy nájde učiteľ v sprievodnom voľne dostupnom materiáli na stránke vydavateľstva RAABE.

Viac informácií nájdete na stránke www.project-stars.com.

PRACOVNÉ UČEBNICE PRVOUKA PRE 1. a 2. ROČNÍK ZŠ

Moderné pracovné učebnice sú vytvorené v súlade s iŠVP a súčasnými didaktickými trendmi vo vyučovaní. Všetky témy sú komplexne spracované do prehľadných dvojstrán. Žiaci prvého a druhého ročníka ZŠ tak pomocou pracovných učebníc spresňujú a ďalej rozvíjajú prvotné prekoncepty (subjektívne predstavy) o spoločnosti, človeku, rastlinách, živočíchoch i neživej prírode. Využívajú princípy pozorovania, pátrania, objavovania, skúmania a poznávania. Pracovné učebnice svojím spracovaním vedú žiakov k pozorovaniu a porovnávaniu, k poznávaniu prostredníctvom jednoduchých bádateľských aktivít, k tvorbe vlastných otázok, ale aj k tvorivosti cez individuálne alebo kooperatívne učenie. Poskytujú pestrý obrazový materiál a didaktické ilustrácie, ktoré rozširujú možnosti diferencovanej práce na hodinách prvouky.

 

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI PRVOUKY PRE 2. ROČNÍK ZŠ + CD

Metodická príručka je nevyhnutným a komplexne spracovaným didaktickým doplnkom k pracovnej učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ.

 

Pre učiteľa je predovšetkým nesmierne užitočnou pomôckou pri jeho príprave na hodinu (zmenšené strany z učebnice a návody na prácu s úlohami), - rovnako ako aj na samotnej vyučovacej hodine (CD s obrázkami, fotografiami určenými na prácu na interaktívnej tabuli). Súčasne je aj zdrojom informácií o nových prístupoch (teória vyučovania prvouky).

 

Ako bonus sa k metodickej príručke prikladá CD s obsahom metodického materiálu, literatúry a obrázkov, ako aj množstvom námetov na ďalšie aktivity.

VIAC INFORMÁCIÍ

 

PRÍRODOVEDA PRE 3. a 4. ROČNÍK ZŠ

Pracovná učebnica Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda.
Metodická príručka k učebnici prírodovedy pre 3. ročník ZŠ podrobne opisuje, ako s učebnicou pracovať a poskytuje množstvo námetov a metodických odporúčaní.

 

Pracovná učebnica Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda.
Metodická príručka k učebnici prírodovedy pre 4. ročník základnej školy podrobne opisuje, ako s učebnicou pracovať a poskytuje množstvo námetov a metodických odporúčaní.

 

LETÍME DO VESMÍRU

LETÍME DO VESMÍRU
Zábavné aktivity na spoznávanie vesmírnych tajomstiev (pracovný zošit)

 

Beletrizovaný pracovný zošit Letíme do vesmíru pútavým spôsobom cez príbeh o malej Kamilke, ktorej starý otec vysvetľuje záhady vesmíru, rozoberá základné astronomické javy a telesá. Svojím obsahom sa opiera o štandardy, ktoré hovoria, čo by malo dieťa MŠ a žiak prvého stupňa ZŠ o vesmíre vedieť.

 

Tematické okruhy obsiahnuté v pracovnom zošite:

☀ Orientácia podľa úkazov (zmena tvaru Mesiaca, pohyb telies po oblohe)
☀ Spoznávanie súhvezdí
☀ Objekty slnečnej sústavy
☀ Objekty, ktoré môžeme vidieť ďalekohľadom
☀ Skúmanie vesmíru
LETÍME DO VESMÍRU
Metodická príručka pre učiteľov materských škôl a učiteľov základných škôl

 

☀ Pomôže učiteľom MŠ a prvého stupňa ZŠ efektívne pracovať s pracovným zošitom Letíme do vesmíru tak, aby deti tému ľahko a rýchlo pochopili.
☀ Obsahuje vzdelávacie ciele, pomôcky, odporučený postup jednotlivých vzdelávacích aktivít, aj riešenia úloh zadaných v pracovnom zošite pre deti - Letíme do vesmíru.
☀ Prináša prehĺbenie vedomostí o preberanej téme pre učiteľov a informácie o možnostiach s voľne prístupným počítačovým programom Stellarium, pomocou ktorého môžu deti vesmírne javy a telesá aj priamo pozorovať.

 

 

MEŇAVCE – VEĽKÝ TRESK

Sprievodca galaxiou medzi fyzikou a slovenčinou. Beletrizovaný pracovný zošit na rozvoj prírodovednej gramotnosti pre žiakov na 2. stupni ZŠ, ktorý obsahuje aj úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti a mnoho úloh na rozvoj kritického myslenia.

 

V beletrizovanom pracovnom zošite sa žiak od sprievodných postavičiek autora a meňavca Améba postupne dozvedá o rôznych fyzikálnych javoch, ale aj o jazykových, geografických či historických zaujímavostiach. Beletrizovaný náučný text dopĺňajú za každou kapitolou úlohy preverujúce pochopenie prečítaného textu, rozvíjajúce obsah kapitoly, ale aj podporujúce čitateľskú gramotnosť a tvorivé a kritické myslenie.

 

Pracovný zošit je ideálny na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. Možno ho použiť na vyučovaní ako doplňujúci a rozširujúci materiál na hodinách fyziky, biológie, chémie, ale aj slovenského jazyka. Rovnako je vhodný pre detského čitateľa na čítanie na voľný čas ako záujmová literatúra.

 

Sériu bezplatných školení organizuje vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

✓ Okresnému úradu v Košiciach

✓ Mestskému úradu v Poprade

✓ Mestskému úradu v Banskej Bystrici

✓ Okresnému úradu v Trenčíne

✓ Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať pedagógom nové skúsenosti a informácie.

☗ Domov