PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ A MOŽNOSTI JEJ ROZVÍJANIA V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Dátum: 
24.08.2023 - 13.09.2023
Adresa: 
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko

Vás pozývajú

na sériu troch na seba nadväzujúcich online bezplatných školení pre učiteľov s názvom

Prírodovedná gramotnosť a možnosti jej rozvíjania
v primárnom vzdelávaní

Sériu online školení tvoria tri na seba nadväzujúce školenia, po absolvovaní ktorých získa každý účastník certifikát o absolvovaní:

ONLINE ŠKOLENIE 1:
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti
v kontexte kurikulárnej reformy

Dátum školenia 1: 24. august 2023

Čas: 17:00 hod.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 1

• Vzdelávacia oblasť Človek a príroda v primárnom vzdelávaní.

• Prírodovedná gramotnosť a jej zložky.

• Možnosti rozvíjania spôsobilostí vedeckej práce.

• Bádateľské aktivity vs. práca s učebnicou.

• Konkrétne námety na vyučovanie prírodovedy.

ONLINE ŠKOLENIE 2:
Čo sú spôsobilosti vedeckej práce
a ako ich rozvíjať v prírodovede

Dátum školenia 2: 7. september 2023

Čas: 17:00 hod.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 2

• Rozvoj prírodovednej gramotnosti ako hlavný cieľ primárneho prírodovedného vzdelávania.

• Spôsobilosti vedeckej práce a ich stručná charakteristika.

• Príklady rozvíjania spôsobilostí vedeckej práce.

• Didaktické prostriedky prírodovedy využívané na rozvoj spôsobilostí vedeckej práce.

• Konkrétne námety na vyučovanie prírodovedy.

ONLINE ŠKOLENIE 3:
Bádanie v prírodovede

Dátum školenia 3: 13. september 2023

Čas: 17:00 hod.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 3

• Vzťah vedy a prírodovedy.

• Prečo je dôležité bádať na hodinách prírodovedy.

• Ako bádať na hodinách prírodovedy.

• Ukážky dobrej praxe – bádanie v prírodovede.

Prihláste sa na všetky tri časti online školenia; len po absolvovaní všetkých troch získate certifikát o absolvovaní. Prihlášky na jednotlivé online školenia nájdete TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie online školení:

3 x 70 minút

Pre koho online školenia odporúčame:

Online školenia odporúčame pre učiteľov primárneho vzdelávania, rodičov žiakov primárneho vzdelávania


Školenie Názov Termín Čas
školenie 1 Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v kontexte kurikulárnej reformy 24.8.2023 17:00
školenie 2 Čo sú spôsobilosti vedeckej práce a ako ich rozvíjať v prírodovede 7.9.2023 17:00
školenie 3 Bádanie v prírodovede 13.9.2023 17:00

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.

Pôsobí ako vysokoškolská učiteľka, docentka v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Jej vedecký záujem je orientovaný na prírodovedné vzdelávanie, ale aj individuálne (domáce) vzdelávanie, umenie a využívanie zážitkového učenia v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Je autorkou monografií a štúdií (aj) na uvedené témy. Bola vedúcou riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých vedecko-výskumných projektov (KEGA, VEGA a i. vrátane medzinárodných) zameraných na predprimárne a primárne vzdelávanie. S vydavateľstvom Expol Pedagogika spolupracuje pri tvorbe učebníc a metodických materiálov pre primárne vzdelávanie. Ako dobrovoľníčka sa venuje deťom v materskej škole, najmä z hľadiska uplatňovania bádateľských a umeleckých aktivít.

Učebné publikácie PRÍRODOVEDA pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ

Moderne spracované učebnice prírodovedy spolu s pracovnými zošitmi pre 3. a 4. ročník základnej školy sú zostavené podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Vhodne rozvíjajú prírodovednú gramotnosť na prvom stupni základnej školy.

 

PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ -
UČEBNICA
PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ -
PRACOVNÝ ZOŠIT
PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ -
METODICKÁ PRÍRUČKA – PDF
PRÍRODOVEDA PRE 4. ROČNÍK ZŠ -
UČEBNICA
PRÍRODOVEDA PRE 4. ROČNÍK ZŠ -
PRACOVNÝ ZOŠIT
PRÍRODOVEDA PRE 4. ROČNÍK ZŠ -
METODICKÁ PRÍRUČKA – PDF

 

Koncepcia moderne spracovaných učebníc s inovatívnymi prvkami je založená na bádateľských aktivitách, objavovaní a pozorovaní, žiaci získavajú vedomosti vlastnou činnosťou (pokusmi). Pri niektorých témach je pozorovanie prírodných javov (najmä pozorovanie rastlín a živočíchov) umožnené prostredníctvom krátkych videozáznamov dostupných načítaním QR kódu umiestneného pri danej téme v učebnici.

Učebnice dopĺňajú pracovný zošity, ktoré slúžia na vlastné záznamy žiakov. Učitelia majú k dispozícii aj metodické príručky.

 

Viac informácií nájdete tu