Predčitateľská gramotnosť ŠKÔLKARov? Žiadny problém!

Dátum: 
15.08.2018 - 21.08.2018
Adresa: 
Viaceré mestá
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
 • Info
 • Harmonogram
 • Garanti
 • Produkty
 • Partneri
 • Videá

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva

vás pozýva

na bezplatné školenie pre materinky pod názvom

Predčitateľská gramotnosť ŠKÔLKARov?
Žiadny problém!

Počiatočná jazyková gramotnosť je jednou z najdôležitejších oblastí pripravenosti detí na školu. S prijatím nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016) sa v materských školách vytvorila aj formálna požiadavka na cielené rozvíjanie gramotnosti detí. Jej zámerom je podpora funkčného používania písanej reči v materskej škole, ktorá nevyžaduje zvládnutie techniky čítania a písania v konvenčnom slova zmysle.

 

OBSAH ŠKOLENÍ:

 • Ako rozvíjať predčitateľskú gramotnosť detí v materskej škole pred vstupom do základnej školy v súlade so ŠVP pre MŠ?
 • Ako podporovať u detí osvojenie si rozhodujúcich predpokladov na zvládnutie (nielen) čitateľských a pisateľských schopností v budúcom období?
 • Ako a prostredníctvom akých konkrétnych aktivít a hier je možné rozvíjať jednotlivé súčasti predčitateľskej gramotnosti?

 

ČO VÁM UKÁŽEME:

*  ukážky a námety na manipulačné hry a činnosti, ako plniť jednotlivé výkonové štandardy zo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia podľa nového ŠVP pre materské školy,

*  predstavenie možností rozvoja špecifických skúseností detí s písanou rečou a jej zmysluplného využívania v bežných situáciách,

*  návody, ako vytvoriť u detí kompetenčný základ a rozvinúť predčitateľské kompetencie, aby neskôr zvládli čítanie a písanie a úspešne absolvovali prechod z materskej školy do základnej školy,

*  námety na prácu s deťmi vo veku 5–6 rokov, ukážky využívania špecifických prvkov podpory rozvíjania predčitateľskej gramotnosti.

 

PREČO:

Príďte pomocou praktických ukážok načerpať nové podnety a inšpirácie pri rozvíjaní predčitateľských kompetencií v materskej škole. Prispejte k plynulému prechodu „vašich“ detí z materskej do základnej školy.

 

MIESTO A ČAS:

Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

 

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

 

TRVANIE ŠKOLENIA:

90 minút.

ZMENA TERMÍNU VYHRADENÁ! O prípadnej zmene termínu Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu a na stránkach Školského portálu.

Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť Voľné miesta
Michalovce 15. august 2018 streda 08:30 Mestské kultúrne stredisko, Nám. osloboditeľov 25 Malá zasadacia miestnosť - 1. poschodie - prízemie 0
Košice 15. august 2018 streda 13:30 Okresný  úrad v Košiciach- Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť - prízemie  15
Poprad 16. august 2018 štvrtok 08:30 Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Veľká zasadacia miestnosť 134
Martin 16. august 2018 štvrtok 13:30 Mestský úrad, Nám. S. H. Vajanského 1 Veľká zasadacia miestnosť- prízemie 134
Trenčín 17. august 2018 piatok 09:00 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150 136
Nitra 20. august 2018 pondelok 08:30 Gymnázium, Párovská 1, Nitra Aula- vchod od Párovskej 145
Trnava 20. august 2018 pondelok 13:00 Okresný úrad Trnava, Kollárova 8 Zasadacia miestnosť - 1. poschodie 145
Bratislava 21. august 2018 utorok 09:00 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C 145
Bratislava 21. august 2018 utorok 13:00 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C 145

Lektorka školení: doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
Pôsobí na Katedre školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Odborne sa zaoberá otázkami vzťahu osvojovania (písanej) reči a vývinu kognitívnych funkcií. Jej výskum je zameraný na problematiku podpory rozvoja gramotnosti detí v predškolskom veku, so špecifickým záujmom o procesy prirodzene sa vynárajúcej gramotnosti u detí v rámci Vygotského kultúrno-historickej teórie. Výsledky výskumov sú dostupné aj v podobe metodických námetov rozvoja gramotnosti deti v predškolskom veku (v rámci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia) v publikáciách odborného nakladateľstva RAABE Svet škôlkara a Škôlkar. Zatiaľ jej posledná vedecká monografia Raná jazyková gramotnosť detí zo socio-ekonomicky znevýhodňujúceho prostredia (spolu s O. Zápotočnou a K. Urban) sa venuje problematike evaluácie vybraných ukazovateľov gramotnosti detí na konci dochádzky do materskej školy.

Pracovné zošity Škôlkar

PRACOVNÉ ZOŠITY V SÚLADE S INOVOVANÝM ŠVP PRE PREDPRIMÁRME VZDELÁVANIE V MŠ! Súbor siedmich pracovných zošitov pre deti vo veku 5 - 6 rokov je plný aktivít. Určený je na prácu v materských školách, ale aj pre aktívnych rodičov, ktorí majú záujem pracovať s deťmi doma.

7 vzdelávacích oblastí v Inovovanom ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ =
súbor 7 pracovných zošitov pre deti vo veku 5 – 6 rokov

 

Súbor pracovných zošitov Škôlkar obsahuje 7 pracovných zošitov:

 • Jazyk a komunikácia
 • Matematika a práca s informáciami
 • Človek a príroda
 • Človek a spoločnosť
 • Človek a svet práce
 • Umenie a kultúra
 • Zdravie a pohyb

PRACOVNÉ ZOŠITY PRINÁŠAJÚ:

 • Netradičný formát.
 • Kvalitný hrubý papier.
 • Plnofarebnú tlač.
 • 28 strán aktivít a zábavy v súlade s inovovaným ŠVP.
 • V každom pracovnom zošite praktická 4-stranová tvorivá príloha ako darček.

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU Z PRACOVNÉHO ZOŠITA Škôlkar - Jazyk a komunikácia

TERAZ SO ZNÍŽENOU CENOU 17 eur
za sadu 7 pracovných zošitov Škôlkar!

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

 • Mestskému kultúrnemu stredisku v Michalovciach
 • Okresnému úradu v Košiciach
 • Mestskému úradu v Poprade
 • Mestskému úradu v Martine
 • Okresnému úradu v Trenčíne
 • Okresnému úradu v Trnave
 • Gymnáziu na Párovskej 1 v Nitre
 • Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať materinkám nové skúsenosti a informácie.

Poznáte pracovné zošity Škôlkar?

Chcete pracovať s deťmi v súlade s Inovovaným ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole? Súbor siedmich pracovných zošitov pre deti vo veku 5 - 6 rokov je plný aktivít. Presvedčte sa o tom, aké benefity vám práca s nimi prináša.

Pracovné zošity Škôlkar v Dámskom klube

Pozrite si rozhovor Soni Mullerovej s doc. PhDr. Zuzanou Petrovou, PhD. - lektorkou a spoluautorkou RAABE o tom, ako s pracovnými zošitmi Škôlkar môžu pracovať aj rodičia doma. Dnes už naozaj nemusíme nechávať výchovu a vzdelávanie detí len na materskú školu. Spoznávať svet okolo nás je predsa veľká zábava. O to viac, ak sa to deje spolu s rodičmi.