Kto sa hrá s jazykmi, učí sa - CLIL trochu inak

Dátum: 
13.05.2019 - 17.05.2019
Adresa: 
viaceré mestá po celom Slovensku
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Lektori
  • Produkty
  • Médiá
  • Partneri

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva

vás pozýva

na bezplatné školenie pre učiteľov základných, stredných aj jazykových škôl

Kto sa hrá s jazykmi, učí sa - CLIL trochu inak

... s CLIL žiaci spoznávajú nové oblasti a môžu sa učiť cudzí jazyk cez príbehy, hry, humor, zábavu. Zahráme sa?

CIEĽ:

Oboznámenie s využitím nástrojov metódy CLIL – ako môžeme prepojiť hru, príbeh a dramatizáciu s CLIL cez rôzne aktivity v rámci jazykového vyučovania.

OBSAH ŠKOLENÍ:

✓ základné princípy a prehľad hlavných pojmov dôležitých pre CLIL v kontexte holistického prístupu;

✓ možnosti kombinovať hru, predovšetkým dramatizáciu s metodikou CLIL;

✓ zručnosti potrebné na učenie sa prostredníctvom hry a možnosti ako ich budovať;

✓ využitie hier zameraných na rozvoj autonómneho učenia sa;

✓ prepojenie príbehu s CLIL inovatívnym spôsobom, ktorý kladie dôraz na kontextové premenné.

ČO VÁM UKÁŽEME

✓ inšpiratívne aktivity jazykovo alebo obsahovo orientované, ktoré podporujú žiakov stať sa používateľmi jazyka;

✓ možnosti, ako motivovať žiakov zapojením ich zmyslov prostredníctvom hier;

✓ integráciu jazyka ako vzdelávacieho tak aj komunikačného nástroja;

✓ silu príbehu, pretože keď čítame príbeh, čítame a vnímame oveľa viac ako len dej.

PREČO:

... lebo sa navzájom inšpirujeme ... podelíme o jedinečnú a nezameniteľnú skúsenosť ....porozprávame ... rozšírime pedagogické portfólio ... zahráme sa ... a predovšetkým:

Jazyky otvárajú dvere do sveta, prepájajú krajiny a kultúry. Pre učiteľov a žiakov predstavujú vzrušujúce územia, kde cez rôzne aktivity a projekty nielen vzdelávame, ale aj kultivujeme vnímanie sveta a samého seba.

MIESTO A ČAS:

Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

TRVANIE ŠKOLENIA:

90 minút


Anotácia ku CLIL semináru v nemčine:

Pre nemčinárov bude 14.mája 2019 v Ružomberku v priestoroch Filozofickej fakulty KU, miestnosť č. 307, prebiehať seminár v nemeckom jazyku s p. Mgr. Janou Juhásovou, PhD. 

CLIL seminár je určený učiteľom, ktorí učia nemčinu na všetkých stupňoch škôl a ktorí hľadajú nové impulzy pre svoju vyučovaciu činnosť. Na základe práce so známymi literárnymi textami (napr. Die Zauberflöte, Till Eulenspiegel, Das Niebelungenlied, Nussknacker, Wilhelm Tell), ale aj s tými menej známymi (krimi-príbehy pre mladistvých: Tim und Claudia suchen ihren Freund; Ziel Karminia) si učitelia v praxi vyskúšajú rôzne činnostne zamerané formy práce (čiastočne pomocou tzv. učenia sa na stanovištiach , čiastočne prostredníctvom iných sociálnych foriem). Literárne texty sú krátke, uzavreté, určené pre rôzne vekové skupiny ako aj jazykové úrovne učiacich sa (od A1 po B1). Vyučovanie nemčiny sa prostredníctvom nich premení na hravú dielňu, ktorá žiakom umožní cez príbehy, pohyb, hudbu, pieseň, dramatizáciu a zábavu rozvíjať všetky jazykové zručnosti a súčasne tak aktivovať kognitívnu ako aj emocionálnu dimenziu učenia sa nemčiny ako cudzieho jazyka.


Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť
Košice 13.05.2019 pondelok 8:30 Magistrát mesta Košice,     Tr. SNP 48/A, Košice Malá zasadačka, prízemie
Ružomberok (Angličtina) 14.05.2019 utorok 08:30  Mestský úrad, Námestie A. Hlinku 1 Prednášková miestnosť – prízemie
Ružomberok (Nemčina) 14.05.2019 utorok 08:30  Filozofická fakulta KU, Hrabovská cesta 1

Miestnosť č. 307

Banská Bystrica 15.05.2019 streda 8:30 Okresný  úrad, Námestie Ľ. Štúra 1 Kongresová sála - prízemie
Trnava 16.05.2019 štvrtok 08:30 Okresný úrad Trnava, Kollárova 8 Zasadacia miestnosť – prvé poschodie
Bratislava 17.05.2019 piatok 8:30 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C

Lektorka školení: Mgr. Michaela Sepešiová, PhD.

Vyštudovala  Fakultu humanitných a prírodných vied PU v Prešove, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – anglický jazyk a literatúra – občianska náuka. V rámci svojej pedagogickej praxe si vyskúšala prácu naprieč celým vzdelávacím systémom na Slovensku: pôsobila na základnej i strednej škole. Na Prešovskej univerzite začala pôsobiť od 2009 a aktuálne pôsobí na Filozofickej fakulte, Inštitúte anglistiky a amerikanistiky. V oblasti výskumu sa orientuje na oblasť bilingvizmu, predovšetkým obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania – CLIL v primárnom a sekundárnom vzdelávaní. Takisto sa zameriava na implementáciu CLIL v rámci edukačného procesu, profiláciu kompetencií učiteľa CLIL, problematiku plánovania CLIL hodín. Skúsená vysokoškolská pedagogička sa tiež orientuje na problematiku neurodidaktiky a mozgovokopatibilného učenia v kontexte cudzojazyčného vzdelávania.

 

 

Lektorka školení: Mgr. Jana Juhásová, PhD.

Vyštudovala Fakultu humanitných a prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – nemecký jazyk a literatúra – hudobná a estetická výchova. Doktorandské štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Svoju pedagogickú prax začala ako učiteľka nemeckého a talianskeho jazyka na Obchodnej akadémii v Ružomberku. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku pôsobí od roku 2003 na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty. Ťažisko jej vyučovacej činnosti tvorí didaktika a metodika vyučovania nemeckého jazyka, historický vývin jazyka a fonetika nemčiny. V oblasti výskumu sa orientuje na hudbu a jej vplyv na vyučovanie jazykov, ako aj na auditívnu recepciu a osvojovanie si nemčiny ako terciárneho jazyka (ako L3 po angličtine). Takisto sa zameriava na implementáciu CLIL v rámci edukačného procesu. Od roku 2016 zároveň pôsobí na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku ako hlavná koordinátorka pedagogickej praxe.

 

PONS – Jazykové kurzy, učebnice gramatiky a slovníky

☀ Učebné materiály určené na samoštúdium cudzích jazykov v domácom prostredí.

☀ Vhodné pre každého, kto sa chce naučiť cudzí jazyk.

☀ Ideálne pre tých, ktorí nemajú čas na návštevu kurzov, ale aj pre „večných“ začiatočníkov.

☀ Rýchle a efektívne učenie sa cudzieho jazyka.

VIAC INFORMÁCIÍ TU.

LIBRE – Cudzojazyčná beletria

☀ Prináša takmer 200 pôvodných, ale aj adaptovaných diel velikánov svetovej literatúry, ako napríklad Alexandra Dumasa, Williama Shakespeara, Charlesa Dickensa, Daniela Dafoeho, Jane Austenovej, Charlotte Bronteovej a pod.

☀ Ide spravidla o úryvky zo známych diel, z ktorých každé je zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, precvičovanie istej gramatiky, či na obohatenie slovnej zásoby.

☀ Tituly sú dostupné v piatich jazykoch: vo francúzštine, nemčine, angličtine, taliančine a španielčine. Jednotlivé diela sú v ponuke RAABE odstupňované podľa veku čitateľov, resp. obťažnosti textov a gramatiky (A1-C2) na tri skupiny:

☛ deti vo veku od 5 do 10 rokov,

☛ staršie deti vo veku od 11 do 16 rokov,

☛ mladí nad 16 rokov a dospelí.

VIAC INFORMÁCIÍ TU.

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

✓ Mestský úrad, mestská časť Košice – Dargovských hrdinov,

✓ Mestský úrad v Ružomberku,

✓ Okresný úrad v Banskej Bystrici,

✓ Okresný úrad v Trnave,

✓ Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať pedagógom nové skúsenosti a informácie.

Sledujte nás, nech vám neujdú žiadne novinky a akcie, ktoré pre vás pripravujeme!