INOVATÍVNE VYUČOVANIE SLOVENSKÉHO JAZYKA NA 2. STUPNI ZŠ

Dátum: 
21.09.2023 - 05.10.2023
Adresa: 
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko

Vás pozývajú

na sériu troch na seba nadväzujúcich online bezplatných školení pre učiteľov s názvom

Inovatívne vyučovanie slovenského jazyka
na 2. stupni ZŠ

Sériu online školení tvoria tri na seba nadväzujúce školenia, po absolvovaní ktorých získa každý účastník certifikát o absolvovaní:

ONLINE ŠKOLENIE 1:
Ako učiť slovenský jazyk na 2. stupni ZŠ inovatívne

Dátum školenia 1: 21. september 2023

Čas: 17:00 hod.

• Koncepcia novej pracovnej učebnice, ktorá svojím originálnym a inovatívnym spracovaním nahliada na učivo z pohľadu detí s rozličnými typmi tvorivosti, inteligencie, schopností a záujmov,
• spôsoby učenia sa žiakov, ktoré vychádzajú z bežného života detí, záujmu mladých ľudí o technológie s cieľom vyhľadať rôzne informácie, kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor,
• úlohy sú formulované na rôznych kognitívnych úrovniach, posilňujú žiakovu zodpovednosť za vlastné učenie sa a motiváciu,
• kapitola Nina (slovná zásoba), kapitola Filip (ohybné a neohybné slovné druhy, gramatické kategórie)...

ONLINE ŠKOLENIE 2:
Ako naučiť tradičné témy moderným spôsobom

Dátum školenia 2: 27. september 2023

Čas: 17:00 hod.

• Aktuálne témy zo súčasného života detí, spoločenské témy, témy týkajúce sa poznania Slovenska (tradície, vynálezcovia, geografia, história),
• úlohy na prepojenosť teoretických poznatkov s reálnym životom, rozvíjanie environmentálneho myslenia a medzipredmetových vzťahov,
• žiaci sa oboznámia aj s tradičnými zadaniami, napr. písanie diktátu, ale väčšina úloh vedie žiakov k metakognícii a autoregulácii vlastného učenia sa,
• Kapitola Jakub (životné a neživotné podstatné mená; skloňovanie pod. mien mužského rodu), kapitola Ela (skloňovanie pod. mien ženského rodu), kapitola Klára (skloňovanie pod. mien stredného rodu)...

ONLINE ŠKOLENIE 3:
Ako naučiť žiakov tolerancii aj na hodinách slovenčiny

Dátum školenia 2: 5. október 2023

Čas: 17:00 hod.

• Učebné texty, ktoré rozvíjajú empatiu, altruizmus, narúšajú stereotypy (rodové, vekové, etnické), rozvíjajú empatiu s hendikepovanými ľuďmi a akceptáciu inakosti ľudí,
• tvorivé i problémové úlohy, ktoré pomáhajú rozvíjať najmä komunikačné zručnosti žiakov,
• zdôraznená dôležitosť práce s textom, rôzne druhy textov a tvorenie jednoduchých textov,
• Kapitola Alex (zvuková stránka jazyka), kapitola Dávid (písaný a hovorený text), kapitola Erika (prídavné mená)...

Prihláste sa na všetky tri časti online školenia; len po absolvovaní všetkých troch získate certifikát o absolvovaní. Prihlášky na jednotlivé online školenia nájdete TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie online školení:

3 x 70 minút

Pre koho online školenia odporúčame:

Online školenia odporúčame pre učiteľov slovenského jazyka základných škôl a osemročných gymnázií.


Školenie Názov Termín Čas
školenie 1 Ako učiť slovenský jazyk na 2. stupni ZŠ inovatívne 21.9.2023 17:00
školenie 2 Ako naučiť tradičné témy moderným spôsobom 27.9.2023 17:00
školenie 3 Ako naučiť žiakov tolerancii aj na hodinách slovenčiny 5.10.2023 17:00

Mgr. Iveta Barková

Mgr. Iveta Barková absolvovala magisterské štúdium (M.A.) na Central European University, Budapest, Faculty of History a učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia dejepis – slovenský jazyk a literatúra na FF Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila ako garant tvorby a posudzovateľ testov pre ISCED 2 pre NÚCEM, pôsobila ako učiteľka na 2. stupni ZŠ a ako stredoškolská učiteľka na Gymnáziu A. Bernoláka v Senci. V roku 2020 získala národnú cenu Učiteľ Slovenska, v roku 2021 bola nominovaná v TOP 50 v medzinárodnom ocenení The Global Teacher Prize. Od r. 2016 je zriaďovateľkou a riaditeľkou Súkromnej základnej školy v Senci, je spoluautorkou učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ (autorský kolektív PhDr. Katarína Hincová, PhD., Mgr. Iveta Barková, Mgr. Monika Andrejčáková, PhD.).

Pracovné učebnice a metodické príručky SLOVENSKÝ JAZYK pre žiakov 5. ročníka ZŠ

Svojím originálnym a inovatívnym spracovaním nahliadajú na učivo z pohľadu detí s rozličnými typmi tvorivosti, inteligencie, schopností a záujmov. Tie vystupujú v úlohe sprievodcov jednotlivými kapitolami prvého a druhého dielu učebnice, čím sa učenie materinského jazyka stáva pre žiakov atraktívnym, motivujúcim a zábavným.

SLOVENSKÝ JAZYK
PRE 5. ROČNÍK –
1. DIEL
SLOVENSKÝ JAZYK
PRE 5. ROČNÍK –
2. DIEL
SLOVENSKÝ JAZYK
PRE 5. ROČNÍK –
METODICKÁ PRÍRUČKA
1. DIEL – PDF
SLOVENSKÝ JAZYK
PRE 5. ROČNÍK –
METODICKÁ PRÍRUČKA
2. DIEL – PDF

 

Pracovné učebnice v sebe integrujú rôznorodé úlohy, didaktické hry a motivačné texty, riešením ktorých sa žiaci učia požadované fakty, objavujú zákonitosti, nadobúdajú očakávané zručnosti smerujúce k vytváraniu vlastných textov a rozvoju kritického myslenia. Učebné texty majú aj výchovný rozmer, rozvíjajú empatiu, altruizmus, akceptáciu rozmanitosti ľudí, ich názorov a správania. Úlohy sú formulované na rôznych kognitívnych úrovniach, posilňujú žiakovu zodpovednosť za vlastné učenie sa a motiváciu.

„Autorkám sa podarilo skĺbiť požadovaný obsah stanovený v Štátnom vzdelávacom programe so spôsobmi učenia sa žiakov, ktoré vychádzajú z ich bežného života, zároveň využívajú záujem mladých ľudí o technológie s cieľom naučiť ich vyhľadať rôzne informácie, kriticky myslieť, vyjadriť svoj názor a prezentovať svoje stanovisko. Autorky sa nevyhýbajú ani tradičným zadaniam, napr. písanie diktátu, ale väčšina úloh smeruje u žiakov k metakognícii a autoregulácii vlastného učenia sa.“ (PaedDr. Jana Tomášková, PhD., lektorka publikácie).

Koncepcia pracovných učebníc Slovenský jazyk pre 5. ročník:

• podporuje autentické učenie sa, prepája teoretické poznatky s reálnym životom,
• necháva priestor na aktívne vyvodzovanie a systematizovanie poznatkov,
• ponúka rôznorodé texty na rozvoj čitateľských zručností,
• dáva možnosť vyhľadávať informácie, pracovať so zdrojmi, kriticky myslieť,
• obsahuje rôznorodé úlohy formulované na rôznych kognitívnych úrovniach,
• integruje prvky hry ako prostriedok motivácie a radosti z procesu učenia sa...

 

Viac informácií nájdete tu