EXKURZIA SÚČASNOSŤOU A BUDÚCNOSŤOU GEOGRAFIE CEZ UČEBNICE

Dátum: 
23.08.2023 - 12.09.2023
Adresa: 
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko

Vás pozývajú

na sériu troch na seba nadväzujúcich online bezplatných školení pre učiteľov s názvom

Exkurzia súčasnosťou a budúcnosťou geografie
cez učebnice

Sériu online školení tvoria tri na seba nadväzujúce školenia, po absolvovaní ktorých získa každý účastník certifikát o absolvovaní:

ONLINE ŠKOLENIE 1:
Geografické pátranie v mojom sídle
vs. vo vybraných mestách Európy

Dátum školenia 1: 23. august 2023

Čas: 17:00 hod.

Exkurzia bude prebiehať interaktívne, súčasťou budú ankety a komunikácia, práca s učebnicami a pracovnými zošitmi geografie pre 7., 8. a 9. ročník.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 1

• Predstavenie niekoľkých vybraných miest v rôznych európskych lokalitách.

• Práca s infografikou – atraktívnym spôsobom prezentovania obsahu.

• Porovnanie s vybranými sídlami na Slovensku.

ONLINE ŠKOLENIE 2:
Nielen texty v učebniciach nás učia.
Spracovanie aktuálnych geografických správ

Dátum školenia 2: 6. september 2023

Čas: 17:00 hod.

Rozvoj tvorivosti žiakov je umožnený cez úlohy s nejednoznačným riešením, ktoré nútia žiakov hľadať odpovede, uvažovať o nich a korigovať ich.

Exkurzia bude prebiehať interaktívne, súčasťou budú ankety a komunikácia, práca s učebnicami a pracovnými zošitmi z geografie pre 7., 8. a 9. ročník.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 2

• Práca s aktuálnymi informáciami zo sveta: z oblasti ochrany životného prostredia, fast fashion, klimatických zmien.

• Porovnanie Slovensko – svet.

• Divergentné úlohy ako nástroj na hľadanie viacero riešení, rozhodovanie o správnosti navrhnutých riešení.

ONLINE ŠKOLENIE 3:
Objavujeme geografické vzťahy a súvislosti
vo svete

Dátum školenia 3: 12. september 2023

Čas: 17:00 hod.

Exkurzia bude prebiehať interaktívne, súčasťou budú ankety a komunikácia, práca s učebnicami a pracovnými zošitmi z geografie pre 7., 8. a 9. ročník.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 3

• Práca s vybranými geografickými javmi v príčinných súvislostiach.

• Tvorba pojmových máp.

• Porovnanie Slovenska so svetom.

Prihláste sa na všetky tri časti online školenia; len po absolvovaní všetkých troch získate certifikát o absolvovaní. Prihlášky na jednotlivé online školenia nájdete TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie online školení:

3 x 70 minút

Pre koho online školenia odporúčame:

Online školenia odporúčame pre učiteľov geografie v základných školách a v gymnáziách s osemročným štúdiom.


Školenie Názov Termín Čas
školenie 1 Geografické pátranie v mojom sídle vs. vo vybraných mestách Európy 23.8.2023 17:00
školenie 2 Nielen texty v učebniciach nás učia. Spracovanie aktuálnych geografických správ 6.9.2023 17:00
školenie 3 Objavujeme geografické vzťahy a súvislosti vo svete 12.9.2023 17:00

RNDr. Mária Nogová, PhD.

Absolventka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v odboroch matematika a geografia, ktoré si rozšírila o pedagogiku, psychológiu a didaktiku geografie. Pôsobila v riadení Národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, v kontinuálnom vzdelávaní MPC v Bratislave tvorila a lektorovala akreditované programy zamerané na geografiu, bola pri príprave a realizácii kurikulárnych dokumentov ŠPÚ v Bratislave. Je autorkou i spoluautorkou učebníc a viacerých publikácií so zameraním na odborné a profesijné zručnosti pedagógov. V súčasnosti je lektorkou v oblasti vzdelávania pedagógov, vedúcich pedagogických zamestnancov pre štátne inštitúcie, vysoké školy i neziskové organizácie a svoje odborné zručnosti a skúsenosti implementuje do tvorby učebníc geografie pre ZŠ.

Učebné publikácie GEOGRAFIA pre základné školy

GEOGRAFIA pre 8. ročník ZŠ
a osemročné gymnáziá – UČEBNICA
GEOGRAFIA pre 8. ročník ZŠ
a osemročné gymnáziá –
PRACOVNÝ ZOŠIT

 

GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ
a osemročné gymnáziá – UČEBNICA
GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ
a osemročné gymnáziá –
PRACOVNÝ ZOŠIT
GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ
A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM
ŠTÚDIOM - ZOŠIT PRE UČITEĽA (PDF)
GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ
A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM
ŠTÚDIOM - METODICKÁ PRÍRUČKA (PDF)

 

Učebné publikácie geografie pre základné školy a gymnáziá s osemročným štúdiom sú zostavené podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu a aktuálne spracované.

Obsahujú všetky komponenty predpísané ŠVP v predmete geografia, okrem utvárania a upevňovania základných vedomostí a kompetencií žiakov rozvíjajú aj schopnosť vidieť svet v súvislostiach a ochraňovať planétu Zem.

Učebnice sú vhodné na prácu v škole pre žiakov a učiteľov aj na používanie v rámci dištančného vzdelávania a individuálnu prípravu žiakov. Texty, mapy, schémy, úlohy, jedinečný obrazový materiál a didaktické spracovanie zohľadňujú vekové osobitosti a individuálne potreby žiakov. Rozsah kapitol a podkapitol je v súlade s časovou dotáciou predmetu v jednotlivých ročníkoch ZŠ.

Na učebnicu nadväzujú pracovné zošity, ktoré rozširujú prácu s témami učebnice prostredníctvom úloh, máp a obrazového materiálu s dostatočným priestorom na dopisovanie a poznámky.

K pracovným zošitom pre žiakov majú učitelia k dispozícii aj ZOŠIT PRE UČITEĽA, ktorý obsahovo kopíruje pracovný zošit – prináša riešenia úloh, ich rozšírenie, grafické prvky a poznámky.

 

Viac informácií nájdete tu