DEJEPIS – Ako sa nezľaknúť diskusie so žiakmi

Dátum: 
26.03.2018 - 06.04.2018
Adresa: 
Viaceré mestá
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
 • Info
 • Produkty
 • Harmonogram
 • Garant
 • Partneri

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva

vás pozývajú

na bezplatné školenia
pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy
základných, stredných škôl aj gymnázií
pod názvom

DEJEPIS – Ako sa nezľaknúť diskusie so žiakmi

CIEĽ:

 • Ako naplniť pridanú vyučovaciu hodinu v 9. ročníku v predmete DEJEPIS na základných školách?
 • Ako spojiť teoretické s praktickým pomocou cielených aktivít?

OBSAH:

 • Predstavenie metodickej príručky Dejepis pre učiteľov dejepisu 9. ročníka ZŠ s možnosťou využitia na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky v ZŠ aj v gymnáziu s osemročným a štvorročným štúdiom.
 • Predstavenie nového prístupu k vyučovacím predmetom dejepis, občianska náuka a etická výchova, v rámci ktorého sa žiaci učia nielen odrecitovať fakty, ale aktívne uvažujú, hodnotia, vyjadrujú svoje názory, diskutujú...
 • Možnosť vyskúšať si, ako nabádať žiakov na hodinách k aktívnym diskusiám, kde učiteľ oceňuje aktivitu a povoľuje omyly, na ktorých sa môžu žiaci sami učiť.
 • Ukážky praktických cvičení v rámci tematických oblastí ako napr. demokracia, tolerancia, otvorená spoločnosť, vlastenectvo, extrémizmus, radikalizácia mládeže, komunizmus, migranti a pod.
 • Návody, ako hravou formou vďaka diskusiám a hraniu rolí v menších podskupinách, u žiakov rozvíjať potrebné kompetencie (videá, práca s fotografiami, hudba a pod.).
 • Názorné ukážky ako na hodinách používať metodickú príručku vo vzťahu k pracovnému zošitu, ako možno úlohy modifikovať podľa potrieb žiakov a podmienok školy.

PREČO: V súčasnej spoločnosti sa o extrémizme a radikalizme mnoho hovorí a často sa hľadá „zázračný spôsob“, ako im predchádzať či ako ich riešiť. Zázračný spôsob však neexistuje. Jedinou možnosťou je, aby sme sa my dospelí viac rozprávali s mládežou aj o ťažkých spoločenských témach...

MIESTO A ČAS:

od 26. 3. do 28. 3. 2018
od 4. 4. do 6. 4. 2018

Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.
 

CENA: 0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie školenia: 90 minút.

PRACOVNÝ ZOŠIT DEJEPIS PRE 9. ROČNÍK ZŠ
S možnosťou využitia na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky v ZŠ aj v gymnáziách s osemročným a štvorročným štúdiom
 
Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ vznikol ako reakcia na zmenu rámcového učebného plánu pre ZŠ, kedy má byť od 1. septembra 2017 pridaná 1 hodina dejepisu v 9. ročníku v ZŠ, ktorá má byť zameraná na diskusiu (učiteľ - žiaci) najmä na témy: Demokracia, Tolerancia, Vlastenectvo, Sloboda, Anarchia, Dialóg, Riešenie konfliktov, Nacizmus, Komunizmus, Migrácia, Radikalizácia ...
 
Pracovný zošit je pomôckou:
   - pre učiteľa – prináša mu príklady na činnosti/aktivity/diskusiu, úlohy pre žiakov,
   - pre žiaka pri praktických cvičeniach/aktivitách, na konkrétnej hodine, podporné texty, úlohy...,
   - pri precvičovaní/upevňovaní učiva z dejepisu.
VIAC INFORMÁCIÍ TU

 

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU 9. ROČNÍKA ZŠ
S možnosťou využitia na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky v ZŠ aj v gymnáziách s osemročným a štvorročným štúdiom
 
Metodická príručka pre učiteľov vznikla ako reakcia na zmenu rámcového učebného plánu pre ZŠ, kedy má byť od 1. septembra 2017 pridaná 1 hodina dejepisu v 9. ročníku v ZŠ, ktorá má byť zameraná na diskusiu (učiteľ - žiaci) najmä na témy: Demokracia, Tolerancia, Vlastenectvo, Sloboda, Anarchia, Dialóg, Riešenie konfliktov, Nacizmus, Komunizmus, Migrácia, Radikalizácia ...
 
Predstavujeme jedinečnú pomôcku pre učiteľa:
   – prináša mu podporné texty a témy na diskusiu so žiakmi, príklady na činnosti/aktivity, úlohy pre žiakov,
   – pomáha pri precvičovaní/upevňovaní učiva z dejepisu.
 
zámer metodickej príručky je prispieť aj k úvahám o citlivých témach, ktoré sa týkajú každého z nás. Ako udržať a rozvíjať demokratické hodnoty, ako zabezpečiť prevenciu extrémizmu a radikalizácie mládeže, ako posilňovať toleranciu, odolnosť voči mediálnej manipulácii, ako mládež viesť k slobode a zodpovednosti.
 
K 12 základným témam, ktoré možno využiť počas 30 vyučovacích hodín, je v príručke opísaných 35 väčších praktických cvičení, každé pre rozsah jednej vyučovacej hodiny. Učiteľ si teda vyberá, ktoré z nich najlepšie zodpovedajú výchovnému cieľu, technickým možnostiam a potrebám žiakov. Nie je nutné dodržať poradie tém či jednotlivých učebných hodín v rámci každej témy. Poradie či počet použitých cvičení z každej témy je na rozhodnutí učiteľa.
 
Pri každom cvičení je vysvetlený postup s možnými modifikáciami, referencia k témam z dejepisu, presné inštrukcie a pracovné listy, ktoré sa nachádzajú aj v pracovnom zošite pre žiaka, ktorý nadväzuje na túto metodickú príručku. Cvičenia predpokladajú aktívny, participatívny prístup. Sú doplnkom ku klasickému vyučovaniu v súlade s učebnými plánmi. Nie sú postavené na klasickej prednáške a diktovaní faktov. Od učiteľa a žiakov sa očakáva tvorivosť a zaujatie. Cvičenia sú zostavené tak, aby si žiaci osvojovali poznatky a zručnosti hravou formou, vďaka diskusiám a hraniu rolí v menších podskupinách. V učení sa výrazne využívajú videá (žiaci sú alebo diskutujúcimi divákmi, alebo ich tvorcami), práca s fotografiami, hudbou, analýzou mediálnych textov. Rola učiteľa je tu skôr facilitačná.
 
VIAC INFORMÁCIÍ TU
Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť Voľné miesta
Trnava 26.03.2018 pondelok 08:30 Okresný úrad Trnava, Kollárova 8 Zasadacia miestnosť 0
Nitra 26.03.2018 pondelok 13:00 Gymnázium, Párovská 1 Aula – vchod od Párovskej ulice 15
Bratislava 27.03.2018 utorok 08:30 Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2 Aula 134
Bratislava 27.03.2018 utorok 11:00 Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2 Aula 134
Banská Bystrica 28.03.2018 streda 8:15 Spojená škola, Kremnička 10 Aula 136
Martin 28.03.2018 streda 13:00 Mestský úrad, Nám. S. H. Vajanského 1 Zrušené 145
Košice 04.04.2018 streda 8:30 Okresný  úrad v Košiciach – Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť – prízemie   
Prešov 04.04.2018 streda 13:00 Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Zasadacia miestnosť – 1.poschodie  
Poprad 05.04.2018 štvrtok 08:00 Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Veľká zasadacia miestnosť – prízemie  
Žilina 05.04.2018 štvrtok 13:00 Dom odborov, Antona Bernoláka 51 Miestnosť č.101  
Trenčín 06.04.2018 piatok 09:00 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150  

Mgr. Michal Malík

Učiteľ dejepisu zo ZŠ Budmerice, vás inšpiruje svojimi skúsenosťami, ktoré získal počas tohto školského roka pri využívaní metodiky dejepisu.

POZOR: Počet miest na bezplatné školenia je LIMITOVANÝ, preto nestrácajte čas a prihláste sa ešte dnes TU!

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

 • Okresnému úrade v Trnave
 • Okresnému úradu v Košiciach
 • Mestskému úradu v Poprade
 • Spojenej škole, Kremnička 10 v Banskej Bystrici
 • Strednej odbornej škole podnikania v Prešove
 • Mestskému úradu v Martine
 • Okresnému úradu v Trenčíne
 • Gymnáziu na Párovskej ulici 1 v Nitre
 • Gymnáziu L. Novomeského v Bratislave
 • Domu odborov v Žiline

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať učiteľom základných škôl nové skúsenosti a informácie.