Dajme STOP-ku extrémizmu!

Dátum: 
23.10.2017 - 27.10.2017
Adresa: 
Viaceré mestá
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
 • Info
 • Harmonogram
 • Produkty
 • Garanti
 • Partneri

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva

Vás pozývajú

na bezplatné školenie
pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy
základných, stredných škôl aj gymnázií
pod názvom

Dajme STOP-ku extrémizmu!

CIEĽ: Rozvíjanie úvah o citlivých témach, ktoré sa týkajú každého z nás.

 • Ako udržať a rozvíjať demokratické hodnoty?
 • Ako zabezpečiť prevenciu extrémizmu a radikalizácie mládeže?
 • Ako posilňovať toleranciu, odolnosť voči mediálnej manipulácii?
 • Ako viesť mladých k slobode a zodpovednosti?
 • Ako naplniť pridanú vyučovaciu hodinu v 9. ročníku v predmete DEJEPIS na základných školách?

OBSAH:

 • Predstavenie nového prístupu k vyučovacím predmetom dejepis, občianska náuka a etická výchova, v rámci ktorého sa žiaci učia nielen odrecitovať fakty, ale aktívne uvažujú, hodnotia, vyjadrujú svoje názory, diskutujú...
 • Možnosť vyskúšať si, ako nabádať žiakov na hodinách k aktívnym diskusiám, kde učiteľ oceňuje aktivitu a povoľuje omyly, na ktorých sa môžu žiaci sami učiť.
 • Ukážky praktických cvičení v rámci tematických oblastí ako napr. demokracia, tolerancia, otvorená spoločnosť, vlastenectvo, extrémizmus, radikalizácia mládeže, komunizmus, migranti a pod.
 • Návody, ako hravou formou vďaka diskusiám a hraniu rolí v menších podskupinách, u žiakov rozvíjať potrebné kompetencie (videá, práca s fotografiami, hudba a pod.).
 • Predstavenie metodickej príručky Dejepis pre učiteľov dejepisu 9. ročníka ZŠ s možnosťou využitia na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky v ZŠ aj v gymnáziu s osemročným a štvorročným štúdiom.
 • Názorné ukážky ako na hodinách používať metodickú príručku vo vzťahu k pracovnému zošitu, ako možno úlohy modifikovať podľa potrieb žiakov a podmienok školy.
 • Námety na hry a cvičenia, pracovné listy v súlade s učebnými plánmi.

PREČO: V súčasnej spoločnosti sa o extrémizme a radikalizme mnoho hovorí a často sa hľadá „zázračný spôsob“, ako im predchádzať či ako ich riešiť. Zázračný spôsob však neexistuje. Jedinou možnosťou je, aby sme sa my dospelí viac rozprávali s mládežou aj o ťažkých spoločenských témach...

MIESTO A ČAS: od 23. do 27. októbra 2017. Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA: 0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie školenia: 90 minút.

Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť Voľné miesta
Bratislava 23. október 2017 pondelok 08:00 Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2 Aula – prízemie 0
Nitra 23. október 2017 pondelok 12:30 Gymnázium, Párovská 1 Aula – vchod od Párovskej ulice 15
Michalovce 24. október 2017 utorok 08:30 Mestské kultúrne stredisko, Nám. osloboditeľov 25 Malá zasadacia miestnosť – prízemie 134
Košice 24. október 2017 utorok 13:00 Okresný úrad v Košiciach – Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť – prízemie 134
Prešov 25. október 2017 streda 8:30 Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Zasadacia miestnosť – 1.poschodie 136
Poprad 25. október 2017 streda 13:00 Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Veľká zasadacia miestnosť – prízemie 145
Banská Bystrica 26. október 2017 štvrtok 8:30 Spojená škola, Kremnička 10 Aula  
Martin 26. október 2017 štvrtok 13:00 Mestský úrad, Nám. S. H. Vajanského 1 Veľká zasadacia miestnosť – prízemie  
Trenčín 27. október 2017 Piatok 08:30 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadačka odboru školstva 2. poschodie č. dv. 201  
Trenčín 27. október 2017 Piatok 11:30 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadačka odboru školstva 2. poschodie č. dv. 201  
PRACOVNÝ ZOŠIT DEJEPIS PRE 9. ROČNÍK ZŠ
S možnosťou využitia na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky v ZŠ aj v gymnáziách s osemročným a štvorročným štúdiom
 
Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ vznikol ako reakcia na zmenu rámcového učebného plánu pre ZŠ, kedy má byť od 1. septembra 2017 pridaná 1 hodina dejepisu v 9. ročníku v ZŠ, ktorá má byť zameraná na diskusiu (učiteľ - žiaci) najmä na témy: Demokracia, Tolerancia, Vlastenectvo, Sloboda, Anarchia, Dialóg, Riešenie konfliktov, Nacizmus, Komunizmus, Migrácia, Radikalizácia ...
 
Pracovný zošit je pomôckou:
   - pre učiteľa – prináša mu príklady na činnosti/aktivity/diskusiu, úlohy pre žiakov,
   - pre žiaka pri praktických cvičeniach/aktivitách, na konkrétnej hodine, podporné texty, úlohy...,
   - pri precvičovaní/upevňovaní učiva z dejepisu.
VIAC INFORMÁCIÍ TU

 

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU 9. ROČNÍKA ZŠ
S možnosťou využitia na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky v ZŠ aj v gymnáziách s osemročným a štvorročným štúdiom
 
Metodická príručka pre učiteľov vznikla ako reakcia na zmenu rámcového učebného plánu pre ZŠ, kedy má byť od 1. septembra 2017 pridaná 1 hodina dejepisu v 9. ročníku v ZŠ, ktorá má byť zameraná na diskusiu (učiteľ - žiaci) najmä na témy: Demokracia, Tolerancia, Vlastenectvo, Sloboda, Anarchia, Dialóg, Riešenie konfliktov, Nacizmus, Komunizmus, Migrácia, Radikalizácia ...
 
Predstavujeme jedinečnú pomôcku pre učiteľa:
   – prináša mu podporné texty a témy na diskusiu so žiakmi, príklady na činnosti/aktivity, úlohy pre žiakov,
   – pomáha pri precvičovaní/upevňovaní učiva z dejepisu.
 
zámer metodickej príručky je prispieť aj k úvahám o citlivých témach, ktoré sa týkajú každého z nás. Ako udržať a rozvíjať demokratické hodnoty, ako zabezpečiť prevenciu extrémizmu a radikalizácie mládeže, ako posilňovať toleranciu, odolnosť voči mediálnej manipulácii, ako mládež viesť k slobode a zodpovednosti.
 
K 12 základným témam, ktoré možno využiť počas 30 vyučovacích hodín, je v príručke opísaných 35 väčších praktických cvičení, každé pre rozsah jednej vyučovacej hodiny. Učiteľ si teda vyberá, ktoré z nich najlepšie zodpovedajú výchovnému cieľu, technickým možnostiam a potrebám žiakov. Nie je nutné dodržať poradie tém či jednotlivých učebných hodín v rámci každej témy. Poradie či počet použitých cvičení z každej témy je na rozhodnutí učiteľa.
 
Pri každom cvičení je vysvetlený postup s možnými modifikáciami, referencia k témam z dejepisu, presné inštrukcie a pracovné listy, ktoré sa nachádzajú aj v pracovnom zošite pre žiaka, ktorý nadväzuje na túto metodickú príručku. Cvičenia predpokladajú aktívny, participatívny prístup. Sú doplnkom ku klasickému vyučovaniu v súlade s učebnými plánmi. Nie sú postavené na klasickej prednáške a diktovaní faktov. Od učiteľa a žiakov sa očakáva tvorivosť a zaujatie. Cvičenia sú zostavené tak, aby si žiaci osvojovali poznatky a zručnosti hravou formou, vďaka diskusiám a hraniu rolí v menších podskupinách. V učení sa výrazne využívajú videá (žiaci sú alebo diskutujúcimi divákmi, alebo ich tvorcami), práca s fotografiami, hudbou, analýzou mediálnych textov. Rola učiteľa je tu skôr facilitačná.
 
VIAC INFORMÁCIÍ TU

Garanti:

PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.

Založil a vyše 20 rokov viedol organizáciu PDCS o. z. (Partners for Democratic Change Slovakia). Pôvodným vzdelaním a praxou je psychológ. Trénersky, konzultačne a publikačne sa zameriava na oblasť alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov a otázky spolupráce a dialógu, ako tréner a facilitátor doteraz pôsobil vo viac ako 40 krajinách Je autorom a spoluautorom viacerých kníh a odborných článkov o participatívnom učení , hlavne pre učiteľov a študentov napr. publikácie „Tolerancia hrou“, „Hodnotové strety hrou“, „Čítanka pre neziskové organizácie“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Tréning? Tréning“.

Mgr. Zuzana Fialová, PhD.

Už 25 rokov sa venuje problematike menšín, ľudských práv, a konfliktov v kontexte medzinárodného rozvoja. Je spoluautorkou viacerých výskumov na tému extrémizmu a nacionalizmu, ako aj rozvoja občianskej spoločnosti. Učeniu a trénovaniu sa venuje od r. 1997, je autorkou vzdelávacích programov o ľudských právach a demokracii pre rôzne cieľové skupiny (úradníci, mimovládne organizácie, učitelia). Pracovala pre veľké medzinárodné organizácie (NATO, OBSE, UNDP), kde spoluvytvárala a konzultovala vzdelávacie programy. Na Slovensku pracovala pre viaceré mimovládne organizácie ako lektorka a trénerka, učila na Trnavskej univerzite a Univerzite Komenského. Je autorkou viac ako 40 publikácií na vyššie uvedené témy.

POZOR: Počet miest na bezplatné školenia je LIMITOVANÝ, preto nestrácajte čas a prihláste sa ešte dnes TU!

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

 • Strednej odbornej škole podnikania v Prešove
 • Okresnému úradu v Košiciach
 • Mestskému úradu v Poprade
 • Spojená škola Kremnička v Banskej Bystrici
 • Mestskému úradu vo Zvolene
 • Mestskému úradu v Martine
 • Okresnému úradu v Trenčíne
 • Okresnému úradu v Trnave
 • Gymnáziu na Párovskej 1 v Nitre
 • Gymnáziu L. Novomeského v Bratislave

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať učiteľom základných škôl nové skúsenosti a informácie.