Prevenciou proti chorobám

Septembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Zdravie a pohyb.

Prevenciou proti chorobám

Vzdelávacia oblasť

Zdravie a pohyb

Vzdeávacia podoblasť

Zdravie a zdravý životný štýl

Výkonový štandard:

  • Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie.
  • Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenia.
  • Má osvojené základné hygienické návyky.

Úlohy:

1. Pred prvou aktivitou sa s deťmi zhovárajte o tom, ako si správne umývať ruky.
2. Dokreslite obrázok s umývaním rúk - čiary obťahujte a obrázok vyfarbite.
3. Pred druhou aktivitou sa s deťmi rozprávajte o tom, ako sa správať počas choroby (oddychovanie, meranie teploty, pitie teplého čaju, užívanie liekov...).
4. Spočítajte predmety na obrázku a nakreslite toľko bodiek do spodnej tabuľky, koľko predmetov narátate.

Stiahnite si dokument