Pracovné učebnice nie sú výmyslom vydavateľov učebníc

23.06.2023
Prevádzka školy

V súvislosti s pôvodne nízkym rozpočtom na nákup učebníc na budúci školský rok, ktorý napokon minister školstva Daniel Bútora navýšil o 10 mil. eur, sa rozpútala diskusia o učebnicovom modeli ako takom. Na pranieri dnes stoja pracovné učebnice ako typ učebnej publikácie, ktorá vraj má až luxusne nízku životnosť – a to len jeden rok, keďže si do nej žiaci zapisujú svoje poznámky. Ako to teda s pracovnými učebnicami je? Pozrime sa spolu na ich výhody a samotné príčiny ich vzniku.

K spochybneniu individualizovaných pracovných učebníc prispel samotný minister školstva Daniel Bútora, keď sa v relácii TV JOJ Analýzy 24 vyjadril, že: „Takých 10-15 rokov dozadu sa presadil model, ktorý veľmi vyhovuje vydavateľom a menej vyhovuje tým, ktorí to musia platiť – rodičom, školám, štátu...“ alebo: „model je možno pedagogicky fajn, ale je to drahý model.“

Pracovná učebnica nie je luxus!

„V spomínanom výroku pána ministra je správny časový odhad, a síce 10-15 rokov, kedy sa skutočne začínajú na Slovensku objavovať prvé pracovné učebnice,“ hovorí Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko. Ako dodáva: „Vznik pracovných učebníc však nie je výmyslom vydavateľov, vyžiadala si ho doba a to predovšetkým s ohľadom na potrebu individualizácie výučby a prístupu k žiakom. Samotné ministerstvo a štát 10-15 rokov volá po inklúzii, začlenení žiakov s rôznymi znevýhodneniami do bežných tried. A práve pracovné učebnice sú nástrojom, prostredníctvom  ktorého je ich integrácia a inklúzia úspešná.“

Pracovná učebnica je určená každému žiakovi jednotlivo, žiak s ňou narába ako s individuálnou učebnou pomôckou, ktorá je jeho vlastníctvom, nie vlastníctvom školy, tvorí si ju, vypĺňa, personalizuje. Jej praktickosť je na nezaplatenie najmä v tom, že žiak si do nej vpisuje svoje poznámky, vypracúva úlohy, nemusí prepisovať teoretické poznatky do zošita, teóriu aj prax má na jednom mieste, je to aj veľká úspora času. Pracovná učebnica tiež učí žiaka zodpovednosti za to, čo mu je zverené. Žiak si ju odkladá, je súčasťou jeho študijného portfólia, môže sa k nej v budúcnosti vracať, čo nie je možné s knihami, ktoré sú majetkom školy,“ pokračuje vo vyratúvaní benefitov pracovnej učebnice pre žiakov PhDr. Katarína Hincová, PhD., vysokoškolská pedagogička, metodička v odbore slovenský jazyk a literatúra a autorka učebných materiálov.  

 

Pracovné učebnice rozvíjajú kritické myslenie

Nebolo to tak dávno, keď médiami obletela správa, že minister školstva a prezidentka sa zúčastnili diskusie so študentami o kritickom myslení s tým, že vraj ide o veľkú civilizačnú tému a potreba kritického myslenia sa týka nás všetkých. „Ak sa rozhodneme hodnotiť pracovné učebnice, nemôžeme vynechať práve tento ich rozmer – podnecujú totiž u žiakov schopnosť kriticky myslieť,“ hovorí Mira Bianchi Schrimpelová. 

„Významný prínos majú pracovné učebnice pri učení sa kriticky myslieť, t. j. hľadať zdroje informácií, overovať platnosť týchto zdrojov, vytvárať argumenty a argumentačné línie na podporu svojich riešení, postupov a tvrdení. V neposlednom rade rozvíjajú schopnosť vnímať partnera v diskusii, uvažovať o kvalite argumentov súpera, o možnej chybe vo vlastnej argumentácii... K tomuto všetkému si aj dospelí ľudia vytvárajú písomné podklady, na základe ktorých budujú vlastný argumentačný prejav, o ktorý sa v praxi opierajú. Podobnými podkladmi sú záznamy postupov riešení úloh v pracovnej učebnici, ktoré nemajú uniformnú a jednotnú podobu, ale individualizovanú podobu odrážajúcu procesy poznávania konkrétneho žiaka,“ upozorňuje PhDr. Katarína Hincová, PhD.  

Ako dodáva: „V pracovnej učebnici žiak nedostáva hotové poznatky, ale dostáva jednotlivé rôznorodé zadania, riešením ktorých si buduje vlastné poznatky. Mnohé zadania podnecujú osobitý druh kognitívnych procesov pri učení sa žiaka, preto žiak riešením rôznych zadaní opakovane rozširuje svoj poznatok, ktorý je výsledkom individuálneho uvažovania, konfrontácie využitých kognitívnych postupov s ostatnými spolužiakmi, posudzovania vlastných čiastkových informácií a názorov a porovnania s názormi ostatných žiakov v triede. Korekciou pôvodných vlastných postupov pri riešení úloh a výsledkov riešenia po posúdení ich správnosti v skupine žiakov a v triede. Žiak si teda tvorí poznatok i korekciou riešenia úlohy v pracovnej učebnici až po konečnú formuláciu riešenia. Toto všetko je vysoko personalizovaný a subjektívny prístup k učeniu sa a jeho uvedomenie či zvedomenie si, ktoré ostáva žiakovi na pripomenutie si poznatkov v akomkoľvek bode návratu k danému poznatku buď z dôvodu opakovania učiva, alebo k vráteniu sa k danému učivu ako k východiskovému bodu učenia sa nového učiva.“

 

Pracovné učebnice sú dnes nevyhnutnosť

„V čase, kedy je našou snahou učiteľov a celej spoločnosti –  čo dokazuje aj pripravované kurikulum – obrátiť aktivitu na vyučovaní na žiaka, sú pracovné učebnice nevyhnutným kompaktným edukačným prostriedkom. Pomáhajú žiakom rozvíjať zručnosti, štrukturovať si učivo, poskytujú priestor na samostatné učenie sa a posilňujú zapamätateľnosť. Sú užitočným nástrojom pri výučbe na základnej škole a pomáhajú žiakom dosahovať lepšie výsledky,“ konštatuje PaedDr. Monika Reiterová, PhD., učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská v Bratislave. 

„Prínosy kvalitnej prípravy, hlbšieho učenia sa žiaka, ktorý rozvíja svoju schopnosť kriticky a analyticky myslieť, čo využije v celom svojom živote, sú neporovnateľne vyššie ako niekoľkoeurová investícia štátu do základných učebných pomôcok, t. j. pracovných učebníc žiaka,“ zdôrazňuje PhDr. Katarína Hincová, PhD.  

 

BENEFITY PRACOVNEJ UČEBNICE V SKRATKE

Rozvoj zručností a schopností: Pracovné učebnice často obsahujú rôzne typy cvičení a úloh, ktoré pomáhajú rozvíjať konkrétne zručnosti a schopnosti žiakov (s rôznymi preferenciami). Môžu obsahovať praktické aktivity vyžadujúce bádateľské prístupy ešte pred samotným „objavením“ nového učiva. Tento prístup sa nedá v plnej miere dosiahnuť pri oddelených učebniciach a pracovných zošitoch. 

Samostatná práca: Pracovné učebnice podporujú samostatnú prácu žiakov. Žiaci môžu pracovať individuálne s učebnicou, čo im umožňuje rozvíjať samostatnosť, sebadisciplínu a zodpovednosť za svoje učenie. Taktiež sa môžu vracať k predchádzajúcim poznatkom, keď majú potrebu si niečo overiť, osviežiť alebo zopakovať.

Upevňovanie vedomostí: Pracovné učebnice poskytujú žiakom príležitosť opakovať a upevňovať vedomosti, ktoré získali vlastnou aktivitou počas vyučovania. Pomáhajú žiakom prepojiť svoje skúsenosti s teoretickým učením a následne s praktickými cvičeniami a úlohami, čím im umožňujú posilniť aktívne zapojenie sa do procesu učenia.

Doplnkové materiály: Pracovné učebnice často obsahujú aj doplnkové materiály, ako sú ilustrácie, diagramy, tabuľky, grafy, prepojenia na externý obsah (audio, video, ďalšie zdroje) a podobne. Tieto vizuálne prvky môžu pomôcť žiakom lepšie porozumieť učivu.

Hodnotenie a sebakontrola: Mnohé pracovné učebnice obsahujú nástroje na sebahodnotenie žiakov, niektoré aj odpovede na úlohy a cvičenia. Toto umožňuje žiakom kontrolovať svoju prácu a zistiť, či správne pochopili a vyriešili dané úlohy. Hodnotenie v pracovných učebniciach môže byť užitočným nástrojom pre žiakov, aby si uvedomili svoje silné a slabé stránky v danom predmete.

 

Digitalizácia nás nezachráni

„V súvislosti so zmenou učebnicovej politiky sme v poslednej dobe opakovane zaznamenali výroky z viacerých strán o tom, že ak škola nemá peniaze na nákup učebníc, alternatívou môžu byť digitálne učebnice,“ hovorí Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová. „Toto vnímanie nie je celkom správne a len svedčí o neodbornosti vo vnímaní učebnicovej politiky. A to najmä preto, že aj digitálnu učebnicu treba vytvoriť didakticky a metodicky správne, musí mať autora, ktorý ju erudovane zostaví, musí byť vybavená obrazovým materiálom....a je naivné si myslieť, že túto prácu vykonajú IT programátori. Čiže náklady na vývoj digitálnej učebnice sú síce znížené o cenu tlače a papiera, tá sa ale vzápätí preklopí do ceny za vývoj technológie, napríklad interaktivity a pod.“ Digitálne učebnice teda nemusia zákonite znamenať, že škola pri ich nákupe ušetrí.

Ďalším dôvodom, prečo digitalizácia v plnej miere nezachráni rodičov pred každoročnými výdavkami za učebné materiály je to, že predovšetkým na prvom stupni ZŠ je to stále učenie sa z papiera a  písanie rukou, ktoré dominuje ako prostriedok učenia sa. Mnohé výskumy už preukázali, že spôsob učenia sa z papiera je efektívnejší a s vyššou mierou zapamätania ako učenie sa z displejov, mobilov a obrazoviek. Aj s ohľadom na tento fakt, je tak trochu alibistické si myslieť, že digitálne učebnice vyriešia na Slovensku problém s nedostatkom financií na učebnice.

 

Ktosi múdry raz povedal, „Nie sme tak bohatí, aby sme si mohli kupovať lacné veci“. Na tieto slová by práve teraz mal myslieť tím odborníkom na ministerstve školstva, ktorý ohlásil, že ide počas svojho krátkeho pôsobenia prepracovať učebnicovú politiku na Slovensku. Budú deti a mládež opäť tými, na ktorých sa bude šetriť a rozdáme im na začiatku školského roka LACNÉ učebnice? Alebo sa konečne niekto podujme zrealizovať systémové riešenie, aby sa každý rok nemuseli hľadať peniaze na KVALITNÉ a MODERNÉ učebné materiály, ktorými pracovné učebnice bezpochyby sú?

 

Zdroj: Nataša Navrátilová, RAABE

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte