Podnikateľská činnosť škôl a školských zariadení

11.12.2009
Prevádzka školy

Podnikanie v regionálnom školstve otvára možnosti získania nového zdroja financovania, a tým vytvára podmienky ďalšieho rozvoja škôl a školských zariadení. Zostáva len na rozhodnutí samotných vedúcich zamestnancov, či sa naň odhodlajú. V akých oblastiach môžete podnikať?

Vykonávanie podnikateľskej činnosti v školách a v školských zariadeniach je podmienené znalosťou viacerých legislatívnych noriem. Orientovať sa v širokom spektre zákonov a ostatných súvisiacich predpisov je náročné. Problematike vykonávania podnikateľskej činnosti venuje pozornosť aj ministerstvo školstva SR, a to hlavne v oblasti metodickej pomoci.

V roku 2007 bol vydaný Metodický pokyn č. 5/2007-R, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti (ďalej len „Metodický pokyn“). Vzhľadom na nové rozsiahle zmeny legislatívnych noriem, ktoré súviseli s vykonávaním podnikateľskej činnosti v regionálnom školstve, bol v tomto roku vydaný nový Metodický pokyn č. 12/2009-R, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti.

Oblasti podnikania

K aktivitám, v rámci ktorých môže škola alebo školské zariadenie podnikať, patrí napr.:
a) výchovno-vzdelávacia činnosť – prednášková činnosť, usporadúvanie kurzov a seminárov pre dospelých: jazykových, hudobných, remeselných, umeleckých, kurzov účtovníctva, výpočtovej techniky,
b) činnosti súvisiace s propagáciou školy – samolepky, kalendáre, príručky, školské suveníry,
c) ubytovacie, stravovacie služby (pre fyzické a právnické osoby), predaj výrobkov – ponuka knedlí, koláčov, pečiva na Vianoce a na iné príležitosti,
d) výpožičky – knihy, lyžiarska výstroj,
e) prenájom priestorov a zariadení škôl a školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovnovzdelávací proces – učebne, telocvične, internetový klub... (okrem škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ).

Viacej informácií môžete získať zakúpením našej publikácie Nové právo v školskej praxi.

Vybrané z článku Podnikateľská činnosť škôl a školských zariadení.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte