Bezplatné školenia RAABE pre materinky pokračujú aj toto leto!

27.06.2018
Prevádzka školy

Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko organizuje v auguste 2018 pre učiteľky a riaditeľky materských škôl bezplatné školenia vo vybraných mestách Slovenska pod názvom Predčitateľská gramotnosť ŠKÔLKARov? Žiadny problém!.

Počiatočná jazyková gramotnosť je jednou z najdôležitejších oblastí pripravenosti detí na školu. S prijatím nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016) sa v materských školách vytvorila aj formálna požiadavka na cielené rozvíjanie gramotnosti detí. Jej zámerom je podpora funkčného používania písanej reči materskej škole, ktorá nevyžaduje zvládnutie techniky čítania a písania v konvenčnom slova zmysle. 

„Bezplatné školenia v ôsmich  slovenských mestách pripravujeme s cieľom objasniť učiteľkám a riaditeľkám v materských školách koncepcie počiatočnej gramotnosti detí vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ. Naším zámerom je – prostredníctvom skúseného lektora – predstaviť spôsoby, ako rozvíjať predčitateľskú gramotnosť detí v materskej škole pred vstupom do základnej školy v súlade so ŠVP pre MŠ, ako podporovať u detí osvojenie si rozhodujúcich predpokladov na zvládnutie (nielen) čitateľských a pisateľských schopností v budúcom období a ako a prostredníctvom akých konkrétnych aktivít a hier je možné rozvíjať jednotlivé súčasti predčitateľskej gramotnosti,“ predstavila cieľ školení Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi, konateľka Dr. Josef Raabe Slovensko. Ako dodala, účastníci školení sa pomocou praktických ukážok dozvedia, ako možno vytvárať v triede materskej školy podnetné prostredie na rozvoj kompetencií, schopností a poznania detí, a tiež získajú príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti s inými kolegyňami.

Školenia RAABE povedie doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD., ktorá od roku 2006 Pôsobí na Katedre školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Odborne sa zaoberá otázkami vzťahu osvojovania (písanej) reči a vývinu kognitívnych funkcií. Jej výskum je zameraný na problematiku podpory rozvoja gramotnosti detí v predškolskom veku, so špecifickým záujmom o procesy prirodzene sa vynárajúcej gramotnosti u detí v rámci Vygotského kultúrno-historickej teórie. Výsledky výskumov sú dostupné aj v podobe metodických námetov rozvoja gramotnosti deti v predškolskom veku (v rámci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia) v publikáciách odborného nakladateľstva RAABE Svet škôlkara a Škôlkar. Zatiaľ jej posledná vedecká monografia Raná jazyková gramotnosť detí zo socio-ekonomicky znevýhodňujúceho prostredia (spolu s O. Zápotočnou a K. Urban) sa venuje problematike evaluácie vybraných ukazovateľov gramotnosti detí na konci dochádzky do materskej školy. 

Bezplatné školenia organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko v ôsmich mestách Slovenska: v Košiciach, Michalovciach, v Poprade, v Martine, v Trenčíne, v Nitre, v Trnave a v Bratislave – v termíne od 15. do 21. augusta 2018.

 

POČET MIEST V JEDNOTLIVÝCH MESTÁCH JE LIMITOVANÝ! VYBERTE SI TERMÍN VO VAŠOM OKOLÍ A PRIHLÁSTE SA NA ŠKOLENIE EŠTE DNES TU.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte