Poznávame rastliny

Júnová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a príroda.

Poznávame rastliny

Vzdelávacia oblasť

Človek a príroda

Vzdelávacia podoblasť

Rastliny

Výkonový štandard:

  • Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
  • Uvedie potravinový úžitok niektorých rastlín.

Cieľ aktivity:

Vzájomne porovnať jednotlivé časti rôznych druhov rastlín. Poznať najbežnejšie rastliny v úžitkových záhradách, vedieť význam ich pestovania.

Úloha:

  • Spýtame sa detí, ktoré rastliny poznajú.
  • Ich úlohou je červenou zakrúžkovať rastliny, z ktorých jeme plody, zelenou – z ktorých jeme listy, hnedou – z ktorých jeme koreň.
  • Potom sa pýtame detí, aké z rastlín, ktoré ľudia pestujú v záhradách, ešte poznajú. Prečo také rastliny pestujú? Aký je z nich úžitok?
  • Poznáte aj rastliny, ktoré nám pomáhajú, keď sme chorí? Hovoríme im liečivé rastliny. Sú nejaké rastliny alebo huby, ktoré sú jedovaté?
  • Na obrázku na prvej strane žltou zakrúžkuj liečivé rastliny. Ako sa volajú? Aké liečivé rastliny pestujete v záhrade? Poznáte rastliny na obrázkoch? Sú liečivé alebo jedovaté? Ak neviete, vyhľadajte ich v encyklopédii alebo na internete.
  • Ak je rastlina liečivá, označte ju zeleným háčikom, ak je jedovatá, označte ju červeným krížikom. (druhá strana)

Stiahnite si dokument