Poskladajte si svojho psíka

Októbrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a svet práce.

Poskladajte si svojho psíka

Vzdelávacia oblasť

Človek a svet práce

Vzdelávaci podoblasť

Konštruovanie

Cieľ aktivity:

 • Dieťa dokáže postupovať podľa návrhu (náčrtu) a zhotoví daný predmet. Dokáže použiť rôzne postupy pri práci s papierom. Dokáže vytvoriť priestorový objekt na základe jednoduchého kresleného postupu, ale aj vlastnej predstavy. Dokáže pomenovať vytvorený objekt. Dokáže spolupracovať na účely vytvorenia diela.

Výkonové štandardy:

 • Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu.
 • Podľa návrhu (schém, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.
 • Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.

Obsahový štandard:

 • Učiteľka zadáva deťom jednoduché kreslené technologické postupy a pomáha im orientovať sa v nich a postupovať v činnostiach podľa zadanej schémy, náčrtu, predlohy.

Pomôcky:

 • rôzne druhy papiera (novinový, kancelársky, farebný, tenší kartón, výkres, papierové vrecko alebo taška, papierové škatule rôznych veľkostí, rúrka toaletného papiera, rúrka kuchynských utierok, mikroténové vrecko, plastové vrecko...),
 • lepidlo,
 • nožnice,
 • lepiaca páska.

Postup:

 1. Spoločne si zopakujte, z ktorých častí sa skladá telo psíka.
 2. Papierových psíkov vytvárajú deti samostatne alebo vo dvojiciach.
 3. Jednotlivé tvary (rúrky, škatule...) spájajú lepením lepidlom, alebo lepiacou páskou.
 4. Detaily vystrihnú z papiera alebo ich vytvarujú pokrčením papiera a nalepia, prípadne dokreslia.
 5. Na záver práce deti vymyslia pre svojho psíka meno.

Metodické pomôcky

 • Predpokladáme, že deti pred touto činnosťou už pracovali s lepiacou páskou, majú s ňou skúsenosť a vedia ju použiť.
 • V tejto aktivite deti pracujú podľa návodu, no nemusia nevytvárať úplne rovnakých psíkov, ale využívajú svoju predstavivosť a fantáziu a hľadajú možné riešenia, ako priestorové tvary, ktoré majú k dispozícii, spojiť do vlastnej predstavy psíka.

Tip:

 • Ak sú povrchy škatúľ rôznofarebné a rozbíjajú tvar tela psíka, deti ich môžu polepiť jednofarebnými kúskami papiera.

Stiahnite si dokument