2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
omirka
Platový dekrét

Prosím Vás sú tieto formulácie platových dekrétov správne?

1) ide o učiteľku MŠ, ktorá je poverená riadením:

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, prílohy č. 4 k zákonu a v súlade s Vaším zaradením do kariérového stupňa učiteľ materskej školy s 1. atestáciou a do 8. platovej triedy, pracovnej triedy jeden

2) ide o učiteľku MŠ, ktorá je zároveň oficiálnou riaditeľkou MŠ a je aj uvádzajúcou učiteľkou:

Podľa § 27 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás zaraďujem do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou, kariérová pozícia: riaditeľ, uvádzajúci učiteľ. V súlade s uvedeným zaradením Vás podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov zaraďujem do 8. platovej triedy, pracovná trieda jeden. V súlade s Vaším zaradením

Ďakujem za odpoveď

Oravcová

Maria Pavlikova
Platový dekrét

Vzorové oznámenia o výške a zložení funkčného platu sú zverejnené na stránke minedu.sk. Nebudem ich spochybňovať. Akurát v dekréte vo Vašej otázke určite od 1. 9. 2019 nemôžete uvádzať zákon č. 317/2009 Z. z., ale príslušné paragrafy zo zákona č. 138/2019 Z. z.