Škola v prírode a nadčasové hodiny

18.11.2011
Personalistika

Ako započítať vzniknuté nadčasové hodiny nad ZP stanovený pracovný čas v popoludňajších hodinách do večierky v škole v prírode?

Otázka:
Učiteľ špeciálnej základnej školy sa zúčastní školy v prírode. Jeho základný úväzok je 23 hodín (priama vyučovacia činnosť). Nadčas mu vznikne až nad Zákonníkom práce určený týždenný pracovný čas (t. j. po odpracovaní 37,5 hod. podľa kolektívnej zmluvy zamestnávateľa) a počíta sa do večierky (22:00 hod.) Potom ide o pracovnú pohotovosť.
 

Nás zaujíma:
Ako započítať vzniknuté nadčasové hodiny nad ZP stanovený pracovný čas v popoludňajších hodinách do večierky
- v pomere 3:2 podľa § 5 ods. 2 Nariadenia 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah alebo
- 60 minút za 60 minút v rámci 37,5 hod. týždenného pracovného času?

Odpoveď:

Dĺžka pracovného týždňa
Týždenný pracovný čas podľa § 85 ods. 5 Zákonníka práce je najviac 40 hod. týždenne pri práci v jednej zmene, 38 a ¾ hod. v dvojzmennej prevádzke a 37 a ½ hod. v trojzmennej alebo nepretržitej prevádzke. Táto uzákonená štandardná dĺžka pracovného týždňa v roku 2011 nie je znížená v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2011.
 
Túto možno znížiť podľa uvedenej KZ vyššieho stupňa v podnikovej kolektívnej zmluve na rok 2011, a to konkrétne na 37 a ½ hod., ak ide o prácu v jednej zmene, 36 a ¼ hod. v dvojzmennej prevádzke a ak ide o trojzmennú alebo nepretržitú prevádzku je rozsah týždenného pracovného času 35 hod.

Vymedzenie pracovného času, práce nadčas a náhradného voľna v pracovnom poriadku
Je povinnosťou zamestnávateľa a je v jeho plnej kompetencii v pracovnom poriadku (po dohode so zástupcami zamestnancov) určiť začiatok a koniec pracovného času, konkretizovať, ktoré činnosti súvisia s pedagogickou činnosťou, určiť, čo sa považuje za prácu nadčas, ako sa poskytuje náhradné voľno za prácu nadčas, čerpanie dovolenky, čerpanie pracovného voľna pri prekážkach v práci na strane zamestnanca, spôsob započítavania času stráveného pri akciách organizovaných školou, ako napr. lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, škola v prírode, výchovné koncerty a pod.

Ak škola organizuje výchovno-vzdelávaciu aktivitu mimo školy, resp. mimo obvyklého vyučovania, už pred jej začatím musí byť zrejmé, ktoré činnosti sa zabezpečujú v rámci základného úväzku, ktoré sú prácou nadčas a kedy je nariadená pracovná pohotovosť.

Práca nadčas a náhradné voľno za prácu nadčas
Práca nadčas je práca vykonávaná na príkaz vedúceho zamestnanca alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Podľa § 3 ods. 5 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok pedagogického zamestnanca sa považuje za hodinu práce nadčas.

Aktuálny určený týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca v súčasnosti je 40 alebo 37,5 hod., ktorý je tvorený dvoma zložkami: základný úväzok a ostatné činnosti.

V prípade, že pedagogický zamestnanec priamu vyučovaciu činnosť nevykonáva, ale vykonáva iné činnosti, napr. dozor nad deťmi, tak práca nadčas vznikne až po odpracovaní 8 hod., resp. 7,5 hod. podľa aktuálnej dĺžky pracovného dňa v danej škole. Pri poskytnutí náhradného voľna, rovnako aj pri odmeňovaní za prácu nadčas nie je dôležité za akých okolností práca nadčas vznikla, dôležitý je počet hodín nadčasovej práce, za ktoré sa bude poskytovať - čerpať náhradné voľno.

Pedagogický zamestnanec – učiteľ, ktorý má základný úväzok 23 hodín týždenne, odpracoval v daný deň 8 alebo 7,5 hod. priamou činnosťou so žiakmi. Ak aj po tomto čase až do večierky vykonával činnosť s deťmi, tieto hodiny sa považujú za prácu nadčas.

Vznikne mu toľko hodín nadčasu, koľko hodín odpracuje, napr. od 15:00 do 22:00 hod., t. j. 7 hodín. Za hodinu práce nadčas mu patrí plat za prácu nadčas v súlade s § 19 zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme alebo mu môže byť poskytnuté náhradné voľno.

Hodinová sadzba funkčného platu na účely odmeňovania je 1/174 funkčného platu zamestnanca určeného na pracovný čas 40 hod. alebo 1/163 pri 37,5 hodinovom pracovnom týždni. Suma hodinovej sadzby funkčného platu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Vypočítaná suma v závislosti od počtu odpracovaných hodín sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Za jednu hodinu práce nadčas prináleží zamestnancovi jedna hodina náhradného voľna
Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodli, že za hodiny práce nadčas bude čerpať náhradné voľno po návrate zo školy v prírode. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí mu príslušná časť funkčného platu a za každú hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna. Zvýšenie hodinovej sadzby zamestnancovi vtedy nepatrí. Zamestnanec chce čerpať jeden deň náhradného voľna, t. j. v ten deň sa do práce nedostaví.
 
Ak je v pracovnom poriadku určené, že všetci pedagogickí zamestnanci musia byť prítomní na pracovisku v dňoch školského vyučovania napr. od 7:30 do 14:30 hod. (vrátane prestávky na odpočinok a jedenie, ktorá sa do odpracovaného času nezapočítava) po celý stanovený čas bez ohľadu na to, koľko hodín majú v ten-ktorý deň odučiť a zamestnanec chce čerpať celý deň náhradné voľno, potrebuje 6,5 hodín nadčasu.

Iná situácia nastane, ak je v pracovnom poriadku určené, že pedagogickí zamestnanci musia byť prítomní na pracovisku v dňoch školského vyučovania v čase od 7:30 do 14:30 hod. len počas svojho základného úväzku, teda toľko hodín, koľko hodín majú odučiť a zamestnanec chce čerpať náhradné voľno celý deň a podľa rozvrhu mal odučiť 3 hodiny, vyčerpá si 3 hodiny z celkového počtu nadčasových hodín.

Nariadenie vlády č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov, konkrétne § 5 ods. 2 sa uplatní v prípade, že učiteľ si vyučovacou činnosťou nenaplní svoj základný úväzok a tento si doplní výchovnou činnosťou v školskom klube detí. Vo svojej otázke uvádzate, že základný úväzok učiteľa je 23 hodín a predpokladám, že § 5 ods. 2 citovaného Legislatíva sa nepoužil pri stanovení úväzku učiteľa, nepoužije sa ani pri stanovení počtu nadčasových hodín, resp. počtu hodín náhradného voľna.

Ing. Mária Pavlíková

 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte

Vážená ing.Pavlíková.
Prosím Vás, môžem použiť vaše vysvetlenie k danej téme v argumentácii s vedením ZŠ kde pracujem. Som vychovávateľ ŠKD a mal by som ísť s deťmi do školy v prírode do Tralalandu. Naše vedenie však nekompromisne priznáva pedagógom za 5 dní v škole prírody len 8 hodín NV za celý tento čas, pričom máme 37,5 hodinový pracovný úväzok, takže podľa vášho vyjadrenia a zákonov ktoré ste uviedli, by tých hodín malo byť ďaleko viac.
Je použitá legislatíva, ktorú ste uviedli ešte aktuálna ?

ĎAKUJEM VÁM ZA SKORÚ ODPOVEĎ !