Nová pozícia Školský digitálny koordinátor

24.11.2021
Personalistika

Pandémia a z nej vyplývajúci prechod na dištančnú výučbu detí nám ukázali aké dôležité sú digitálne zručnosti. Nielen detí ale aj samotných učiteľov. To, že deti sú technicky akoby intuitívne vyspelé, nám ukázali veľmi rýchlo. Ale rýchly prechod na dištančné vyučovanie poukázal aj na potrebu digitálneho vzdelávania pedagógov. Práve preto vytvorilo MŠVVaŠ SR pozíciu digitálneho koordinátora ako špecialistu vo výchove a vzdelávaní.

Pozícia je vytvorená v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, aby sa stali inovačnou silou v školách, kde budú realizovať digitálnu transformáciu školy, vzdelávať svojich kolegov a uskutočňovať transformáciu školy. Pozor! Náplňou práce školského digitálneho koordinátora nie je to isté ako to, čo tvorí náplň správcu siete IKT.

Tu je pár faktov vyplývajúcich z prieskumu Inštitútu vzdelávacej politiky:

•             pri online výučbe prevažovalo zasielanie zadaní e-mailom alebo inými kanálmi,

•             k online výučbe malo podľa odhadov zo škôl prístup takmer 81,5 % žiackej populácie,

•             do dištančného vzdelávania nebolo zapojených 7,5 % žiackej populácie,

•             takmer 18,5 % žiackej populácie sa neučilo prostredníctvom internetu,

•             v prípade opätovného uzatvorenia škôl by sa potrebovalo v rôznych oblastiach dištančnej, resp. online výučby vzdelávať takmer 80 % učiteľov zapojených do prieskumu.

Tento fakt poukázal na potrebu učiteľov byť digitálne gramotní a využívať potenciál digitálnych technológií. Skúsenosť potvrdila, že žiadne technológie nedokážu a nemôžu nahradiť ľudsky a odborne rozvinutého učiteľa. Preto treba zdôrazniť, že digitálna transformácia vzdelávania je prostriedkom, nie cieľom, ako aj to, že využívanie digitálnych technológií má zmysel tam, kde je to v prospech rozvoja žiaka.

Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania má digitálny koordinátor pôsobiť v troch základných oblastiach:

•             vízia školy,

•             škola ako komunita aktérov,

•             škola ako vzdelávacie prostredie.

 

Čo má školský digitálny koordinátor zabezpečovať?

•             poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,

•             spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,

•             vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,

•             aktuálny digitálny materiál k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,

•             pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,

•             poradenstvo v rámci digitálnych technológií,

•             administráciu online testovaní,

•             dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

 

Ako môže škola získať školského digitálneho koordinátora?

1.             Škola zareaguje na výzvu  NP  edIT  zverejnenú na stránke MŠVVaŠ SR alebo na stránke NP edIT vyplnením online formulára.

2.            Pridelenie pozície bude realizované formou bodového hodnotenia na základe vopred stanovených kritérií.

3.            Po uznaní nároku školy na koordinátora jej bude MŠVVaŠ SR nápomocné pri obsadzovaní tejto pozície.

4.            Realizácia pozície koordinátora sa môže uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi:

o            pedagogický zamestnanec na čiastočný úväzok,

o            pedagogický zamestnanec na plný úväzok.

5.            V kooperácii s NP IT akadémia zabezpečí MŠVVaŠ SR vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov formou úvodného a priebežného vzdelávania.

6.            Obsadenie pracovnej pozície školského digitálneho koordinátora sa uskutoční 01. 09. 2021.

 

Ako sa stať školským digitálnym koordinátorom?

Školským digitálnym koordinátorom sa môže stať pedagogický zamestnanec podľa § 6 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Pre výkon pozície digitálneho koordinátora treba absolvovať inovačné  vzdelávanie (v rámci NP IT akadémia). Tento vzdelávací program bude prebiehať prezenčne a dištančne. Ďalšie informácie o NP IT akadémia sa nachádzajú na tejto stránke: It akadémia – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE (itakademia.sk)

Zdroj: brožúra Školský digitálny koordinátor (RAABE, 2021)

 

Odborné nakladateľstvo RAABE pohotovo reaguje na novovzniknutú pozíciu a uvádza na trh novinku, odbornú brožúru ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR Teoretické informácie a metodické usmernenia pre školských digitálnych koordinátorov a pre učiteľov informatiky na základných a stredných školách.

ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR

 

Obsahom brožúry sú teoretické informácie vyplývajúce z európskeho dokumentu o digitálnej transformácii s názvom Akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorý vydala Európska komisia v septembri 2020. Jeho hlavným cieľom je podpora využívania technológií vo vzdelávaní a rozvoj digitálnych kompetencií v krajinách EÚ.

Dozviete sa tiež informácie týkajúce sa národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, v rámci ktorého boli vytvorené metodiky, príručky a ostatný vzdelávací obsah. Projekt poskytuje učiteľom vzdelávanie nielen na podporu vedomostí a zručností, ale aj na rozvoj kompetencií pre 21. storočie rozvoj trinástich profesijných kompetencií potrebných na zvyšovanie digitálnych kompetencií u žiakov.

V brožúre Školský digitálny koordinátor sú uvedené teoretické informácie a metodicko-aplikačné usmernenia pre učiteľov informatiky a pre digitálnych koordinátorov na školách aj na tieto témy:

• Digitálne zdroje a nástroje pre učiteľov,

• Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu,

• Možnosti vytvárania vlastných digitálnych edukačných materiálov,

• Formatívne hodnotenie a monitorovanie práce žiakov,

• Edukačné počítačové hry,

• Tvorba žiackych projektov s využitím digitálnych technológií,

• Vytváranie digitálnych portfólií žiakov a iné... 

 

Zdroj: raabe.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte