Ministerstvo zverejnilo metodické usmernenie ako čerpať prostriedky na vzdelávanie pre zamestnancov škôl

27.07.2023
Personalistika

Metodické usmernenie č. 2 k čerpaniu prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, poskytnutých na individuálny profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v roku 2023. Prihlasovanie začína už 1. augusta 2023 a končí 15. októbra 2023.

Ministerstvo upozornilo školy, že v roku 2023 nebudú refundované výdavky oprávnenej školy spojené s inovačným vzdelávaním, ktoré vznikli od 16. októbra do 31. decembra 2023. Výdavky oprávnenej školy spojené s inovačným vzdelávaním realizovaným v roku 2023, ktoré vznikli 1. januára 2024 a neskôr, budú riešené v rámci podpory individuálneho profesijného rozvoja v roku 2024.
 
Podporou  účasti  pedagogických  zamestnancov  a odborných  zamestnancov  na  inovačnom vzdelávaní sa rozumie úhrada výdavkov spojených s inovačným vzdelávaním, ktorými sú:
- hotovostné preplatenie poplatku za inovačné vzdelávanie, ktorý zaplatil pedagogický zamestnanec  alebo  odborný  zamestnanec;  toto  sa  preukazuje  výdavkovým  dokladom z pokladne oprávnenej školy, alebo
- úhrada   faktúry   za   inovačné   vzdelávanie   kolektívu   pedagogických   zamestnancov a odborných zamestnancov oprávnenej školy; toto sa preukazuje výpisom  z účtu školy s vyznačením položky, ktorá preukazuje úhradu faktúry. (Zasiela sa prvá strana výpisu a príslušná strana s vyznačenou položkou.)
 
Oprávnenými prijímateľmi sú školy a školské zariadenia ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení a ktoré sú:
a) materské  školy  vrátane  materských  škôl  pre  deti  so  zdravotným  znevýhodnením a špeciálnych materských škôl,
b) základné školy vrátane  špeciálnych základných  škôl, základných škôl  pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a základných škôl pre žiakov s nadaním,
c) stredné školy vrátane stredných škôl pre žiakov s nadaním, stredných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, odborných učilíšť a praktických škôl,
d) školské zariadenia, ktoré sú súčasťou škôl uvedených v bode b),
e) spojené školy, ktoré majú aspoň jednu organizačnú zložku podľa bodov a) alebo aspoň jednu súčasť podľa bodov f) až l),
f) školské zariadenia, ktorých súčasťou je škola podľa bodov a) až c) vrátane ich súčastí,
g) samostatné školské internáty,
h) samostatné centrá voľného času,
i) samostatné reedukačné centrá,
j) samostatné diagnostické centrá,
k) samostatné liečebno-výchovné sanatóriá,
l) samostatné centrá poradenstva a prevencie a
m) samostatné špecializované centrá poradenstva a prevencie
 
Prostriedky mechanizmu v roku 2023 sú určené na úhradu alebo čiastočnú úhradu nákladov na inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov organizované od 1. januára 2022 do 15. októbra 2023.
 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte