Dovolenka pedagogických zamestnancov

16.12.2010
Personalistika

Dovolenka je právom poskytnutá a garantovaná možnosť prerušenia výkonu práce na určitý čas. Kedy na ňu vzniká zamestnancovi nárok a čo všetko treba zabezpečiť v pláne čerpania dovoleniek?

Dovolenka učiteľov, riaditeľov a zástupcov riaditeľov materských škôl je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku.

Výmeru dovolenky stanovenú § 103 ods. 1 až 3 Zákonníka práce môže zamestnávateľ upraviť v kolektívnej zmluve zamestnávateľa v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na príslušný kalendárny rok pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kolektívnu zmluvu môže uzavrieť len zamestnávateľ, u ktorého pôsobí odborová organizácia.

Zamestnancovi vzniká nárok na dovolenku za podmienok ustanovených v Zákonníku práce za:
•  kalendárny rok alebo jeho pomernú časť,
•  odpracované dni,
•  dodatkovú dovolenku.
 
Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby zamestnanec mohol dovolenku čerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka.

Deň nástupu na dovolenku je riaditeľ školy alebo školského zariadenia povinný oznámiť zamestnancom po určení plánu dovoleniek aspoň 14 dní pred nástupom na dovolenky.

Pred nástupom na dovolenku je zamestnanec povinný požiadať zamestnávateľa o poskytnutie dovolenky na predpísanom tlačive o čerpaní dovolenky a na dovolenku nastúpiť až po jej schválení príslušným vedúcim zamestnancom. Pri určovaní dovolenky treba prihliadať na úlohy zamestnávateľa – školy alebo školského zariadenia a na oprávnené záujmy zamestnanca.

V pláne čerpania dovoleniek treba zabezpečiť, aby pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení, ktoré nemajú prevádzku v čase letných prázdnin, čerpali prevažnú časť dovolenky cez letné prázdniny. Obdobne sa postupuje aj u riaditeľov a zástupcov riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých prítomnosť na pracovisku v čase letných prázdnin sa vyžaduje len vo výnimočných prípadoch.

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia môže zamestnancovi v zmysle § 113 ods. 1 Zákonníka práce určiť čerpanie dovolenky, aj keď do nástupu na dovolenku nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku podľa § 101 Zákonníka práce, ale je predpoklad, že do konca kalendárneho roka splní túto podmienku (buď odpracuje 60 dní, alebo za odpracované dni).

Viac sa o výmere a čerpaní dovolenky pedagogických zamestnancov dočítate v publikácii Právo v materskej škole.
 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte