Zaradenie riaditeľky MŠ

Dobrý deň, prosím Vás, viete mi poradiť so zaradením do platovej triedy? Mám ukončenú strednú pedagogickú školu v Prešove a ukončila som vysokú školu Učiteľstvo ekonomických predmetov Mgr. Som riaditeľka materskej školy s prvou atestáciu. Aká platová trieda mi patrí?


Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo ekonomických predmetov nie je splnením kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa materskej školy. Vzhľadom na uvedené Vám prináleží zaradenie do 9. platovej triedy ako učiteľke materskej školy s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa na výkon pedagogickej činnosti učiteľa materskej školy. Do 9. platovej triedy sa zaraďuje aj učiteľ materskej školy s požadovaným úplným stredným vzdelaním po vykonaní prvej atestácie.

Z dôvodu, že kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti učiteľa materskej školy spĺňate získaným úplným stredným vzdelaním, aj prvú atestáciu ste mohli v súlade s 49 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonať ako učiteľka materskej školy len k úplnému strednému vzdelaniu. Zaradenie do 9. platovej triedy Vám teda prináleží aj ako učiteľke materskej školy s požadovaným úplným stredným vzdelaním s prvou atestáciou, takisto ako učiteľke materskej školy s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa na výkon pedagogickej činnosti učiteľa materskej školy.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová