Ochranár

Májová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a spoločnosť

Ochranár

Oblasť

Človek a spoločnosť

Podoblasť

Ľudské vlastnosti a emócie
Prosociálne správanie

Výkonové štandardy:

  • Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti.
  • Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie.
  • Odmieta nevhodné správanie.

Úlohy:

  1. Rozprávajte sa s deťmi o ochrane prírody.
  2. Ktoré správanie je vhodné a ktoré nie, keď sa vyberú na prechádzku do lesa?
  3. Vystrihnite úsmevné a zamračené tváričky.
  4. Nalepte ich k jednotlivým obrázkom, podľa toho, či ide o vhodné alebo nevhodné správanie.
  5. Hovorte s deťmi o tom, ako obrázky priradili. Vyzvite ich, aby svoje riešenie zdôvodnili.
  6. Obrázky si môžete aj vyfarbiť.

 

Stiahnite si dokument