Moja rodina

Marcová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a spoločnosť.

Moja rodina

Vzdelávacia oblasť

Človek a spoločnosť

Podoblasť

Ľudia v blízkom a širšom okolí

Výkonový štandard:

  • Vymenuje členov svojej rodiny.
  • Identifikuje príbuzenské vzťahy v blízkej rodine.
  • Predstaví sa deťom i dospelým.
  • Uvedie adresu svojho bydliska.

Úlohy:

  • Vyfarbi obrázok podľa toho, kde bývaš (rodinný dom, panelák, dedina, mesto).
  • Vyfarbi obrázok postavy. Postava predstavuje teba.
  • Predstav sa menom a priezviskom. Uveď adresu svojho bydliska.
  • Nakresli vedľa seba členov svojej rodiny, s ktorými bývaš v jednom dome. Pod obrázkom nakresli aj ostatných členov svojej rodiny, s ktorými sa stretávaš.
  • Porozprávaj svojim kamarátom, ako tráviš voľný čas so svojou rodinou, čo obyčajne so svojimi najbližšími robíš a vymenuj vaše spoločné záujmy.

Cieľ aktivity:

Vedieť predstaviť seba a členov svojej rodiny.

Stiahnite si dokument