Letné sudoku

Augustová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Matematika a práca s informáciami

Letné sudoku

Vzdelávacia oblasť

Matematika a práca s informáciami

Podoblasť

Logika

Výkonové štandardy:

  • Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov.
  • Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej postupnosti obrázkov. Predmety môžu byť celkom odlišné, alebo sa líšia iba farbou či veľkosťou.

Úlohy:

  • Úlohou detí je vystrihnúť všetky obrázky a umiestniť ich na správne miesto v hracom pláne tak, aby v každom riadku aj stĺpci bol každý obrázok len jedenkrát.
  • Deti si môžu obrázky aj vyfarbiť.

Stiahnite si dokument