Od 1. marca už len cez elektronické trhovisko

25.02.2015
Legislatíva

Od 1. marca 2015 je každý verejný obstarávateľ (teda aj školy a školské zariadenia) povinný používať elektronické trhovisko pri zadávaní podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu.

7. februára 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Priniesla vypustenie ustanovenia § 155m ods. 12, v ktorom bol určený dátum povinnosti zriadenia elektronického trhoviska k 1. 7. 2014. Odsek 13 § 155m upravuje lehotu prechodného obdobia vzhľadom na povinnosti používať elektronické trhovisko.

Elektronické trhovisko bolo zriadené dňa 1. 7. 2014 a od 16. 9. 2014 boli na trhovisku sprístupnené funkcionality procesov obchodovania. Momentálne prebieha tzv. testovacie obdobie elektronického trhoviska, ale všetky realizované obchody aj počas obdobia testovacieho obchodovania na elektronickom trhovisku, vyhlásené zákazky a zmluvy z nich vygenerované, sú v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska platné.

Testovacie obdobie a vznik zákonnej povinnosti používania elektronického trhoviska podľa § 155m ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní pre verejných obstarávateľov, ktorí musia podľa § 91 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinne používať elektronické trhovisko pri zadávaní podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu, sa datuje zverejnením na portáli EKS a oznámením Ministerstva vnútra SR k 1. februáru 2015. Ostrá prevádzka elektronického trhoviska bola teda spustená 1. februára 2015, a všetky subjekty na ktoré sa vzťahuje, by mali začať nakupovať cez elektronické trhovisko od 1. marca 2015.

Čo je elektronický kontraktačný systém (EKS)?

Ide o informačný systém verejnej správy, nástroj na plne automatizované zadávanie zákaziek, centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje.

O elektronickom trhovisku v skratke

1. Elektronické trhovisko je subsystémom EKS.
2. Cez elektronické trhovisko sa budú povinne obstarávať tovary, služby a stavebné práce bežne dostupné na trhu, t. j. také, ktoré bez prispôsobenia môžu byť okamžite po nadobudnutí používané bez potreby akejkoľvek úpravy.
3. Elektronické trhovisko sa týka všetkých štátnych a verejných inštitúcií, samosprávy na úrovni vyšších územných celkov, miest a obcí, ako aj právnických osôb, ktoré sú zriaďované, riadené, fi nancované, kontrolované, založené štátnymi a verejnými subjektmi, resp. právnických osôb, ktorých členom je aspoň jeden uvedený štátny alebo verejný subjekt – teda aj škôl, školských zariadení.
4. Tzv. povinné osoby pre elektronické trhovisko sú aj školy, školské zariadenia, pretože patria do ustanovenia § 6 zákona o verejnom obstarávaní.
5. Postup obstarávania cez elektronické trhovisko:

• objednávateľ zadefi nuje svoju požiadavku formou výberu ponuky;
• ak po zadaní dopytu sú na trhovisku minimálne 3 ponuky od dodávateľov, ktoré spĺňajú požiadavky obstarávateľa, ten môže predbežne akceptovať ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku;
• následne bude odoslaná nostrifikácia všetkým ostatným dodávateľom, ktorí majú vo svojom osobnom profi le rovnaké údaje o klasifi kácii predmetov zákazky;
• následne sa spustí 72-hodinový interval, v ktorom ktorýkoľvek dodávateľ registrovaný v EKS bude môcť predložiť svoju ponúkanú cenu.

6. Predbežne akceptovaná ponuka je registrovaná ponuka, ktorú ako ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku alebo ponuku s najnižšou cenou predbežne akceptuje objednávateľ a použije ju na zadanie zákazky. Nemusí to byť ponuka, ktorú pôvodne obstarávateľ akceptoval.

Očakávané prínosy elektronického trhoviska sú predovšetkým v efektívnosti, účinnosti a odstraňovaní administratívnej záťaže, v štruktúrovanej podobe objednávky a predovšetkým v tom, že väčšinu úkonov by mal vykonávať informačný systém. V rámci transparentnosti a eliminácie korupčného správania je zabezpečená minimalizácia ľudských vstupov, prebieha automatické vyhodnocovanie a generovanie zmlúv prostredníctvom informačného systému, je zabezpečená verejná kontrola procesu obstarávania bez obmedzení a prehľadnosť vďaka obchodovaniu na jednom mieste, rovnaký čas, rovnaký spôsob a rovnaké podmienky pre všetkých dodávateľov a je zabezpečený verejný prístup ku priebehu všetkých nákupov, k objednávkam, ponukám a zmluvám.

Zdroj: Právny kuriér pre školy, február 2015

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte