Máte jasno v overovaní profesijných kompetencií?

26.11.2017
Legislatíva

V nedávnom období sa vyskytlo viacero nejasností vo veci overovania profesijných kompetencií pedagogickým a odborným zamestnancom a uznávania takto získaných kreditov. V záujme zjednotenia postupu pri riešení problematiky overovania profesijných kompetencií vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR svoje stanovisko.

V čase prijatia zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.") bolo jeho hlavným účelom riešiť problematiku postavenia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov komplexne, s ohľadom na kvalitu pedagogickej činnosti a odbornej činnosti v priamej závislosti od zvyšovania profesijných kompetencií vo všetkých formách kontinuálneho vzdelávania.

Zvyšovanie profesijných kompetencií má smerovať k profesionalizácii pedagogickej a odbornej činnosti a reflektovaniu potrieb učiacej sa spoločnosti a znalostnej ekonomiky. Zákon č. 317/2009 Z. z. na základe vytýčeného cieľa upravuje kontinuálne vzdelávanie ako vzdelávanie na udržanie a rozvíjanie profesijných kompetencií kategórií a podkategórií pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré sú potrebné na výkon pedagogickej činnosti, ale aj odborných činností na úrovni príslušného kariérového stupňa alebo kariérovej pozície.

Kontinuálne vzdelávanie sa uskutočňuje podľa akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania. Cieľom absolvovania kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov je udržiavanie, zvyšovanie alebo inovovanie kompetencií, ktoré sú potrebné pre postup do vyššieho kariérového stupňa alebo kariérovej pozície.

Overovanie profesijných kompetencií
Podľa pôvodného znenia zákona č. 317/2009 Z. z. účinného od 1. novembra 2009, konkrétne podľa § 35 ods. 6, bola súčasťou kontinuálneho vzdelávania aj možnosť overenia profesijných kompetencií, ktoré pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získal výkonom pedagogickej činnosti, výkonom odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním. To znamená, že neabsolvoval žiaden z druhov kontinuálneho vzdelávania a nemusel sa na nich zúčastňovať, avšak svoju prax alebo sebavzdelávanie si overil pred skúšobnou komisiou a v predpísanej forme ukončenia príslušného akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania.
Súčasne za toto overenie pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získal v súlade s § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. kredity. Takto získané kredity mohli pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci použiť na účely kreditového príplatku alebo na vykonanie atestácie.

Priznávanie a uznávanie kreditov
S účinnosťou od 1. januára 2012 došlo novelou zákona č. 390/2011 Z. z. k spresneniu možnosti overenia profesijných kompetencií získaných na základe praxe alebo sebavzdelávaním, a to zavedením podmienky, aby o takéto preskúšanie mohol požiadať len ten zamestnanec, ktorý má najmenej 3 roky praxe.
Znenie § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. od 1. Januára 2012 teda ustanovovalo, že „Pedagogický zamestnanec s minimálne tromi rokmi pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec s minimálne tromi rokmi odbornej činnosti môže požiadať o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom jeho pedagogickej činnosti, výkonom jeho odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním.
Overenie profesijných kompetencií sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou a spôsobom určeným pre príslušný druh akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania podľa odseku 4 písm. b) až d) s výnimkou funkčného inovačného vzdelávania a funkčného aktualizačného vzdelávania. Overenie profesijných kompetencií sa môže uskutočniť v rôznych programoch kontinuálneho vzdelávania, prípadne u rôznych poskytovateľov, ak sa ponúkané programy líšia obsahom a cieľmi. Úspešné overenie profesijných kompetencií sa považuje za absolvovanie príslušného programu kontinuálneho vzdelávania."

Naďalej platilo, že pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec za takéto overenie profesijných kompetencií získal kredity. Zároveň sa do znenia zákona včlenilo ustanovenie § 47a, ktoré riešilo problematiku tzv. priznávania kreditov, a to tak, že do tohto procesu vstúpil poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania, akreditačná rada a nový prvok – riaditeľ školy. Kredity za overenie profesijných kompetencií v súlade s § 47a ods. 1 priznával poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania.

Novou skutočnosťou však bolo to, že zamestnancovi nevznikal automaticky právny nárok na kreditový príplatok za všetky kredity, ktoré získal, ale len za tie kredity, ktoré na základe posúdenia a následne uznania riaditeľom získal za nadobudnuté profesijné kompetencie, ktoré uplatňuje v škole alebo v školskom zariadení a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania. Rozlíšilo sa teda priznávanie kreditov a uznávanie kreditov.

Chcete sa dozvedieť o tejto téme viac? Hľadajte informácie v novej publikácii z RAABE – Kariéra v školstve, ktorá vás prevedie právami a povinnosťami, ktoré zamestnanci nemajú vždy zvládnuté, či už ako zamestnanci všeobecne alebo osobitne ako pedagogickí a odborní zamestnanci podliehajúci vlastnému zákonu. Pripraví na avizované legislatívne zmeny. Riaditeľovi školy pomôže vytvoriť profesijne sebavedomý pedagogický kolektív.

Kariéra v školstvePublikácia s podtitulom Kariérový systém a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov vysvetľuje práva a povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov všeobecne a zvlášť s ohľadom na ich profesijný rozvoj. Vybudovaním vzdelaného pedagogického tímu si riaditeľ zaistí, že jeho zamestnanci si budú vedomí svojich práv a povinností a predíde tak nedorozumeniam vznikajúcim buď z prehnaných alebo neopodstatnených nárokov, ktorých nenaplnenie neraz zamestnanci vnímajú ako osobnú krivdu zo strany vedenia, aj keď riaditeľ len vychádzal z platného práva.
Publikácia sa venuje aj úplným právnym základom, aby poslúžila ako prehľad začínajúcim zamestnancom, ale aj náročnejším problémom, aké môžu zneistiť aj skúseného riaditeľa.
Zvlášť sa dielo zaoberá oblasťou plánovania a zabezpečovania profesijného rozvoja zamestnancov školy, a to z pohľadu školy ako jeho zabezpečovateľa – na úrovni plánovania, organizácie a kontroly, aj z pohľadu samotných pedagógov a odborných zamestnancov, ktorým poslúži ako sprievodca po kariérnej ceste. K profesionalite povolania pedagógov patrí zvládnutie profesijných štandardov a etického kódexu i rozširovanie obzorov v širšom kontexte či už obsahovom alebo geografickom. Preto patrí aj tejto problematike samostatná časť.

Vzhľadom na avizované legislatívne zmeny bude tiež autorský tím pravidelne aktualizovať informácie v publikácii.

Viac informácií o publikácií nájdete tu.

 

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte