2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mária Marmanová
Kompetencie zriaďovateľa

Prosím poradiť.

Sme Základná škola s materskou školou, máme právnu subjektivitu. Na bankovom účte združujeme finančné prostriedky normatívne, nenormatívne, z projektov a od obce. Starosta obce ako zriaďovateľ požaduje od nás, aby sme mu každý týždeň posielali stavy na našich bankových účtoch. Prosím Vás má na to právo? Ak áno na základe akého zákona.

Ďakujem.

J. Sýkora
kompetencia zriaďovateľa

Základná škola, ak má právnu subjektivitu, hospodári samostatne v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. Zriaďovateľ nemá zo žiadneho zákona oprávnenie na uvedené zasielanie výpisu z bankového účtu. Uvedené je možné v zriadenej základnej škole preveriť formou finančnej kontroly na mieste (kedy starosta obce poverí zamestnancov na výkon tejto kontroly) alebo výkonom kontroly hlavným kontrolórom obce. Iné je, ak uvedené zasielanie prehľadov o výpise z bankových účtov školy je zakotvené v uznesení obecného zastupiteľstva. Bez uvedeného je takýto nárok starostu obce na predmetné údaje neoprávnený a neupravený inými osobitnými predpismi (t.j. z postavenia zriaďovateľa).