Kde žijú zvieratá?

Aprílová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a príroda.

Poznávame rastliny

Vzdelávacia oblasť

Človek a príroda

Vzdelávacia podoblasť

Živočíchy

Vzdelávacie štandardy:

☑ Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
☑ Vie, že niektoré druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy.

Cieľ aktivity:

Identifikovať rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

Pomôcky:

nožnice, lepidlo

Pokyny k aktivite:

S deťmi diskutujeme o živočíchoch, v akých prostrediach žijú – v lese, vo vode, pri vode, na vode. Či patria do živej alebo neživej prírody. Zisťujeme ich aktuálne predstavy. Zadáme im úlohu, aby povystrihovali obrázky zvierat a vlepili ich na pracovný list s lúkou podľa toho, kde živočíchy žijú – do lesa, do vody, na vodu, k vode.

Úlohy pre deti:

1. Kde všade žijú zvieratká? Vystrihni si zvieratká z prílohy (vzadu) a vlep ich do toho prostredia, kde žijú – do lesa, do vody, na vodu, k vode.
2. Spoj živočíchy s potravou, ktorou sa živia (pomôcka: ikony pod obrázkom – mäso, hmyz, zrno, byliny). 3. Ktoré živočíchy žijú v lese? Ktoré pri vode či vo vode? Vymenuj ich, popíš stavbu tela, typické znaky, spôsob pohybu a získavania potravy.

Stiahnite si dokument