Farby dúhy

Aprílová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a spoločnosť.

Farby dúhy

Vzdelávacia oblasť

Umenie a kultúra

Podoblasť

Výtvarné činnosti s farbou

Výkonové štandardy:

  • Pomenuje základné a zmiešané farby.
  • Pozná základy miešania farieb.

Pomôcky:

  • pastelky so širokou škálou farieb

Úlohy:

  • Spoločne si pozrieme na interaktívnej tabuli obrázok dúhy.
  • Postupujeme podľa úloh v pracovnom liste.
  • Pred vyfarbovaním dúhy si zarecitujeme básničku o dúhe.
  • Po vyfarbení dúhy pastelkami si deti vyberú pastelky tých farieb, ktoré sú vo farebnom kruhu. Z toho dôvodu je potrebné, aby deti mali k dispozícii pastelky so širšou škálou farieb. Pastelky môžu priložiť k farbám vo farebnom kruhu. Následne z pasteliek vytvoria poradie.
  • Upozornite deti, že základné farby sú žltá, červená a modrá a sú vyjadrené kruhom. Ich zmiešaním vzniknú sekundárne farby, ktoré sú vyjadrené štvorcom. Trojuholníky vyfarbia deti farbami, ktoré nazývame terciárne. Táto informácia nie je pre deti potrebná, je len doplňujúca.
  • Deti vyfarbia geometrické tvary na palete podľa predlohy v pracovnom liste.
  • Následne s deťmi môžeme maľovať zvolený námet, napríklad kvety, len základnými farbami a porovnať maľby s reálnou farebnosťou kvetov.

Cieľ aktivity:

Dokázať rozlíšiť primárne, sekundárne a terciárne farby.

Stiahnite si dokument