6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Danielčáková
činnosť uvádzajúceho pedag. zamestnanca

dobrý deň, môžem poprosiť o radu? naša vedúca výchovy v centre pre deti a rodiny má takéto vzdelanie:

stredná škola - pedagogická a sociálna akadémia - učiteľka v MŠ a vychovávateľstvo ukončené 2002

VŠ II stupňa - univerzita Mateja Bela, pedag. fakulta BB - špeciálna pedagogika, špecializácia - predškolská pedagogika - 2007

Metodicko-pedagogické centrum v Prešove - špecializačné štúdium -vychovávateľstvo v špeciálnych školách, v internátnych špec. školách a špec. zariadeniach.
získaná spôsobilosť - špeciálna pedagogika na pôsobenie v zariadeniach ako vychovávateľ. - 2007-2009

boli jej uznané 30 kreditov 6% od 1.10.2015 - 5.2.2022

osvedčenie o I. atestácii - stupeň dosiahnutia vzdelania - úplné str.odborné vzdelanie
- zaradenie do kategórie - vychovávateľ
názov atestácie - využitie kreatívnych činností v práci s deťmi s ľahkým mentálnym postihnutím v DeD - 2016
detský domov jej túto atestáciu neuznal s tým, že atestácia je pre stredné školy / v tom čase /2016/ zaradená do 9 PT ako samostatný ped. zamestnanec/

keďže nebola jej uznaná atestácia, nebola preradená do vyššieho stupňa, ale kreditový príplatok jej bol pozastavený dňom vykonania I. atestácie. Táto zamestnankyňa v roku 2019 vykonávala činnosť uvádzajúceho pedag. zamestnanca a v tomto roku mala by pripravovať ďalšieho začínajúceho zamestnanca. Môže vykonať túto prípravu a mať nárok na príplatok za uvádzajúceho zamestnanca, keď jej nebola uznaná atestácia.? Ďakujem

Maria Pavlikova
Činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca

Napíšte presne o akú atestáciu sa jedná a v ktorom roku bola vykonaná.. Atestácia nemôže byť vykonaná pre stredné školy, ale vykonala ju v nadväznosti na svoje stredoškolské vzdelanie. V ktorom kariérovom stupni a v ktorej platovej triede je zaradená ? Atestáciu má vykonanú, bez ohľadu, či ju má uznanú alebo nie. Niečo mi tam nepasuje.

Danielčáková
Činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca

Dobrý deň, atestáciu mala vykonanú v apríli 2016 v metodicko-pedagogickom centre, stupeň dosiahnutého vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie, zaradenie do kategórie/podkategórie: vychovávateľ. Prvá atestácia vykonaná podľa § 50 zákona č.317/2009 Z.z. .... a názov atestácie - využitie kreatívnych činností v práci s deťmi s ľahkým mentálnym postihnutím v detskom domove

Danielčáková
Činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca

a v roku 2021 je zaradená v 7 PT pracovná trieda 2

Maria Pavlikova
Činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca

Jedna vec je, či môže byť uvádzajúcou vychovávateľkou a druhá vec je, či môže byť vedúca výchovy. Obráťte sa na MŠVVaŠ SR s otázkou.

Danielčáková
činnosť uvádzajúceho zamestnanca

ďakujem