8. ročník • TVAROSLOVIE • PRÍDAVNÉ MENÁ

Bájka o myši a žabe

Stalo sa, že sa myš a žaba veľmi pohnevali pre mláčku malú ako dlaň. Čím dlhšie sa hádali, tým viac sa nenávideli a napokon sa už nedalo vyhnúť súboju. Z vŕbového prútia si zhotovili kopije a chystali sa na boj. Myš sa spoliehala na svoju rýchlosť. Skryla sa v hustej tráve a z úkrytu z ničoho nič vyštartovala proti žabe. Tá však bola silnejšia a útoku odolala. Dlho- -predlho bojovali proti sebe. Obidve strany sa držali hrdinsky. Kaňa, ktorá oddychovala na blízkom strome, začula bojový krik. Hneď vzlietla, aby sa pozrela, odkiaľže ten neznesiteľný hurhaj prichádza. Keď zbadala bojujúcu myš a žabu, neotáľala ani na chvíľu, strmhlav sa spustila z výšky a schmatla oboch nešťastníkov. Tak sa stalo, že maličká mláčka napokon ostala bez majiteľa, keďže obaja súperi sa stali korisťou kane.

1. Z ukážky 1 vyplýva, že

A žaba a myš boli priateľky.
B žaba vyhrávala, lebo bola silnejšia.
C žaba a myš mali spoločného nepriateľa.
D mláčku nakoniec vlastnila víťazná kaňa.


2. V ktorej z možností sa nachádza slovo s rovnakým významom ako zvýraznené slovo v ukážke 1?

A neváhala
B neustupovala
C nekonala
D nebála sa


3. Z možností vyber prídavné meno, ktoré sa nedá stupňovať.

A hustej
B bojový
C blízkom
D malú


4. K prídavným menám priraď správne druh prídavného mena a vzor.

A vŕbového
B hustého
C silnejšieho
D myšacieho
E myšieho
F žabkinho

1 vzťahové, cudzí
2 akostné, cudzí
3 privlastňovacie druhové, páví
4 privlastňovacie individuálne, matkin
5 akostné, pekný
6 vzťahové, pekný


5. V ktorej z možností sa nachádza odlišný druh prídavného mena ako v ostatných troch?

A strmhlavý
B kopijovitý
C nahnevaný
D nešťastný


6. Od podstatného mena kaňa utvor druhové privlastňovacie prídavné meno v ženskom rode.

Odpoveď:____________________________________________________________________

Stiahnite si dokument