8. ročník • tvaroslovie • číslovky

Číslovky

Zemplínska šírava je vodné dielo na východnom Slovensku v povodí Bodrogu pod Vi- 1. horlatskými vrchmi. Je druhou najväčšou vodnou priehradou na Slovensku (po Oravskej priehrade) a 12. najväčšou jazernou plochou v Európe. Je obľúbenou turistickou  estináciou so siedmimi rekreačnými strediskami. Vodná plocha Zemplínskej šíravy zaberá rozlohu 33 km². Jej maximálna dĺžka je 11 km, maximálna šírka 3,5 km, priemerná hĺbka 3,5 m a maximálna hĺbka 14,7 m. Nádrž je vytvorená hrádzami s rozmermi 6 x 8 metrov (max. 12) a dlhými 7 346 m. Vodnú nádrž napájajú prevažne vody rieky Laborec prostredníctvom prívodného, tzv. Šíravského kanála. Vodu odvádza tzv. Zalužický kanál (do Laborca), z priehrady tiež vyteká Čierna voda. Súčasťou priehrady je aj suchá nádrž (tzv. polder) Beša. Šírava slúži na rekreačné účely, plavbu, ochranu pred povodňami, zavlažovanie Východoslovenskej nížiny a ako vodný zdroj pre priemysel (tepelná elektráreň Vojany). Východná časť priehrady medzi obcami Kusín, Hnojné a Jovsa zarastá tŕstím, čo vyhovuje vodnému vtáctvu. Táto oblasť s rozlohou 600 ha je vyhradená ornitológom ako chránená študijná plocha.

Napíš slovom, akú rozlohu má Zemplínska šírava.
Odpoveď:


Ktorú elektráreň zásobuje vodou Zemplínska šírava?
A atómová elektráreň Mochovce
B vodná elektráreň Šírava
C tepelná elektráreň Vojany
D V jej okolí sa nenachádza žiadna elektráreň.


V ktorej možnosti je uvedená násobná číslovka?
A dvanásty
B dvanásti
C dvanásťkrát
D 12.


Napíš číslovku 7 346 slovom.
Odpoveď:

Stiahnite si dokument