6. ročník • TVAROSLOVIE • PRÍSLOVKY, PREDLOŽKY

6. ročník • TVAROSLOVIE • PRÍDAVNÉ MENÁ

Hasili aj zachraňovali. Našťastie naoko

Suchohorskí hasiči dobrovoľne vstúpili do horiaceho kontajnera. Teplota v ňom dosahovala osemsto stupňov.

SUCHÁ HORA. Dva roky dobrovoľní hasiči z prihraničnej hornooravskej dediny čakali v poradovníku na špeciálny výcvik v takzvanom fl ashover kontajneri.

Len dym, nie oheň
Skupina dvanástich Oravčanov absolvovala výcvik v českých Hámroch. Bližšie podobnú možnosť nemali. „V Žilinskom kraji máme dva podobné kontajnery, v Martine a Žiline,“ povedal predseda suchohorských dobrovoľníkov Karol Trojan. „V nich sa však simuluje len zadymenie, nie živý oheň.“
Kontajner je napodobeninou horiaceho uzavretého bytu. Hasiči sa pri netradičnom výcviku naučili, ako by mali postupovať v podobnom prípade v reálnom živote, čoho by sa mali vyvarovať. „Oboznámili sme sa s 3D technikou hasenia v uzavretých priestoroch, videli sme javy, ktoré vznikajú pri požiaroch v takýchto podmienkach, naučili sme sa, ako im predchádzať a zamedziť. Získali sme nenahraditeľné skúsenosti.“

Prví dobrovoľníci
Výcvik trval jeden deň. Predpoludnie patrilo teórii. Nasledoval nácvik 3D hasenia, po ktorom hasiči prvýkrát vstúpili do horiaceho kontajnera. Najskôr len ako pozorovatelia. Pri druhom vstupe však bolo ich úlohou uhasiť požiar a zachrániť ohrozené osoby. Suchohorskí hasiči sú zatiaľ jediní slovenskí dobrovoľníci, ktorým sa podarilo zúčastniť sa podobného výcviku. Dobrovoľný hasičský zbor zo Suchej Hory má 102 členov, z toho je 28 žien.

Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky 1?

A Ide o prvý výcvik tohto druhu, ktorý sa doteraz na Slovensku uskutočnil.
B Ide o prvý výcvik tohto druhu, na ktorom sa zúčastnili aj slovenskí dobrovoľníci.
C Výcvik v horiacom kontajneri je pre hasičov nenáročný.
D Výcvik v horiacom kontajneri je pre hasičov povinný.

Ktoré tvrdenie o hasičskom zbore zo Suchej Hory vyplýva z ukážky 1?

A Nie všetci členovia zboru z Oravy sa zúčastnili výcviku.
B Zbor pravidelne spolupracuje s českým zborom v Hámroch.
C Do hasičského zboru dobrovoľne vstupujú len oravskí muži.
D Hasičský zbor pôsobí na česko-slovenských hraniciach.

V ktorej z viet sa nachádza príslovka?

A Predpoludnie patrilo teórii.
B Hasiči prvýkrát vstúpili do horiaceho kontajnera.
C Najskôr len ako pozorovatelia.
D Výcvik prebiehal v takzvanom fl ashover kontajneri.

V nadpise ukážky 1 sa nachádza príslovka

A času.
B miesta.
C spôsobu.
D príčiny.

Z ktorého slovného druhu vznikla príslovka bližšie z prvého odseku ukážky 1?

A zo slovesa
B zo zámena
C z prídavného mena
D z podstatného mena

Stiahnite si dokument