2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
AdrianaLav
1. atestácia

Dobrý deň p. Pavlíková, chcem Vás poprosiť o usmernenie:
Zamestnanec pracoval 2 roky ako robotník, absolvoval ZVS a od r.1995 do r. 2019 bol zamestnaný na MV ako inštruktor ( v služobnom pomere/, kde vykonával výchovno - vzdelávaciu činnosť, čo zzdokladoval aj potvrdením, že túto činnosť vykonával. /17 rokov/.
V r. 2004 ukončil bakalársky program odbor vychovávateľstvo
v r. 2007 ukončil magisterský program odbor pedagogika
v r. 2015 ukončil doktorandské štúdium program translatológia

V r. 2020 bol prijatý ako vychovávateľ a zároveň v súlade so zákonom č. 138/2019 §47 ods. 7 mal povinnosť absolvovať ako vedúci pedagogický zamestnanec do 4 rokov základný modul funkčného vzdelávania a najmenej 1 rozširujúci modul funkčného vzdelávania.
Bol mu priznaný TP trieda 7 , stupeň 1, zvýš. PT 7%.
Aktualizačné vzdelanie absolvoval v rozsahu 90 hodín v šk. r. 2020/2021.

1.9.2021 bol menovaný do funkcie zástupcu riaditeľa pre mimoškolskú činnosť s podmienkou absolvovať 1. atestáciu do 2 rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca. Túto atestáciu absolvoval teraz v júni.

Prináleží nu zaradenie do kariérového stupňa pedag. zamestnanec s prvou atestáciou a zaradenie do 8. platovej triedy ?

Ďakujem!

Maria Pavlikova
1. atestácia

Ak Váš zamestnanec bol v r. 2020 bol prijatý ako vychovávateľ, teda je to prvý pracovný pomer v školstve, tak ešte neuplynula doba piatich rokov od zaradenia do kariérového stupňa samostatný vychovávateľ a nespĺňa podmienku podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. Nevidím ani adaptačné vzdelávanie. Alebo inštruktor je pedagogický zamestnanec ? podľa ktorého paragrafu zákona č. 138/2019 Z. z. Alebo som niečo zle prečítala ?