Upozornenia z oblasti verejného obstarávania na dodávku potravín

Zákon o verejnom obstarávaní upravuje pôsobnosť, právomoci a povinnosti pri výkone obstarávania aj v podmienkach samosprávy miest, obcí a vyšších územných celkov.

Výkon verejného obstarávania sa od roku 2019 zmenil a platí, že do sumy 5 000 EUR bez DPH nie je potrebné realizovať prieskum trhu. Škola má teda právo priamo zadať zákazku dodávateľovi.

Samozrejme, ak v internej smernici alebo na základe aplikačnej praxe učiní prieskum trhu či zápis z prieskumu aj do uvedenej sumy, žiaden zákon neporuší.

Od roku 2019 platí, že zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit (t. j. do sumy nadlimitnej zákazky) a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, sa vykonáva výlučne iba prieskum trhu. To znamená v zmysle terminológie zákona o verejnom obstarávaní civilnú zákazku s nízkou hodnotou.

Platí teda: prieskum trhu = zákazka s nízkou hodnotou.

 


 

Ako to má vyzerať v praxi? A najdôležitejšie upozornenia ohľadom vhodného postupu nájdete v najnovšom vydaní časopisu Zriaďovateľ.

V poslednom čísle okrem toho nájdete okrem iných spracované aj tieto témy:

Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

Jazykový kurz pre deti cudzincov

Praktické prípady účtovania zverenia majetku do správy