Školské obvody po novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Zákonodarca novelou zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“) vykonanou zákonom č. 365/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2019 významne modifikuje právnu úpravu určovania školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí. Zmeny v právno-normatívnej platforme školských obvodov sa dotýkajú určovania školských obvodov a niektorých aspektov spoločných školských obvodov.

Povinné pravidlá, ktoré treba zohľadniť v procese určovania školských obvodov

Prvá legislatívna zmena spočíva v zakotvení povinných pravidiel, ktoré je potrebné zohľadniť v procese určovania školských obvodov [§ 8 ods. 1 písm. a) – d) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve]. Právna úprava účinná do 31. decembra 2018 na celoštátnej úrovni nekoncipovala kritériá, ktoré by boli obce povinné zohľadniť pri určení školského obvodu základnej školy. Pravda, potreba zohľadnenia určitých faktorov (napríklad národnostné zloženie obce, počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce) v procese určovania hraníc školských obvodov vyplývala z povahy veci aj pred 1. januárom 2019. Takéto faktory však neboli ustanovené na celoštátnej úrovni povinne (obligatórne) a jednotne (unifikovane). Odlišný prístup obcí k určovaniu hraníc školských obvodov odôvodňovali najmä rozdielne materiálne podmienky konkrétnych obcí (napríklad veľkosť územia obce či existencia dohody o spoločnom školskom obvode).

Legislatíva účinná od 1. januára 2019 zakotvuje štyri podmienky, ktoré je obec pri určovaní školských obvodov jednotlivých základných škôl povinná zohľadniť. Výpočet týchto podmienok je demonštratívny.

Pokiaľ ide o jednotlivé podmienky, treba odlišovať:

1) podmienky súvisiace s kapacitou budov,

2) podmienky súvisiace s dopravnou obslužnosťou územia obce,

3) vzdialenosť do základnej školy, v ktorej sa má plniť povinná školská dochádzka a

4) podmienky spočívajúce v zohľadnení jazykových záujmov obyvateľov obce.

Podrobnú špecifikáciu a jednotlivých podmienok spolu so zrozumiteľným výkladom úmyslu zákonodarcu, s konkrétnymi odporúčaniami a prehľadne rozobratými pravidlami, ktoré je potrebné zohľadniť v procese určovania školských obvodov a spoločného školského obvodu, spolu d dôkladnou odpoveďou na otázku, či možno s účinnosťou od 1. januára 2019určovať školské obvody pre všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce celým územím obce nájdete v najnovšom vydaní časopisu Zriaďovateľ na obdobie marec-apríl, kde okrem toho:

  • nájdete prehľad o pravidlách čerpania sociálneho fondu na rok 2019,
  • dočítate sa všetko potrebné o rekreačných príspevkoch v roku 2019 a zároveň si prezriete vzorovú žiadosť o priznanie príspevku na rekreáciu,
  • medzi aktualitami sa dozviete odpovede na najčastejšie otázky z kontrolórskej praxe ako aj čerstvé informácie o aktuálnych grantoch.