Reprezentačné a propagačné výdavky

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ustanovení § 34 uvádza, že subjekt verejnej správy je oprávnený z vlastného rozpočtu použiť verejné prostriedky aj na účely propagácie alebo reprezentácie. Čo to znamená v praxi? Aké výdavky možno uhradiť z týchto prostriedkov? Ako sa majú klasifikovať v zmysle ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie? Príspevok je spracovaný formou prehľadných otázok a odpovedí na ne.

Môžu byť prostriedky z reprezentácie použité aj pre vlastného zamestnanca (napr. učiteľ cudzieho jazyka-zamestnanec tlmočí na pracovnom obede)?

V uvedenom prípade ide o charakter reprezentácie a možno verejné prostriedky použiť na tieto účely s ekonomickou klasifikáciou rozpočtovej klasifikácie 633016 – Reprezentačné. Ak by zamestnávateľ chcel poskytnúť pre zamestnancov pitný režim, kávu, čaj a iné, má na tieto účely k dispozícii sociálny fond alebo rozpočtové prostriedky určené na chod úradu/školy. Reprezentačné/propagačné prostriedky by nemali smerovať vo vzťahu k vnútru organizácie, pričom charakter reprezentácie a propagácie má smerovať spravidla mimo subjekt verejnej správy (smerom von zo subjektu iným osobám, návštevám, verejnosti, delegácii a podobne).

Možno poskytnúť vlastnému zamestnancovi kvety pri životnom jubileu z reprezentačných prostriedkov?

Ak tieto kvety smerujú od štatutára organizácie, možno použiť prostriedky reprezentácie/propagácie aj pre vlastného zamestnanca. Obvyklejšie je však použitie prostriedkov zo sociálneho fondu.

Je v praxi zaužívaný alebo zákonom určený návod, ako určiť ročný rozpočet na výdavky propagácie a reprezentácie?

Má mať organizácia povinnosť vypracovanú internú smernicu alebo príkaz riaditeľa/starostu/predsedu k používaniu reprezentačných a propagačných výdavkov?

Musí byť použitie prostriedkov reprezentácie a propagácie vopred schválené žiadankou alebo podkladom, ktorý odsúhlasí vedúci zamestnanec/štatutár?

V smernici máme dané , že súčasťou reprezentácie môže byť aj vstupenka – napr. na kultúrny program pre pozvaného hosťa. Je to v poriadku?

Môže škola darovať návšteve zakúpenú knihu, ktorá ale nie je knihou o škole alebo o meste? Ide tiež o propagáciu?

Ako klasifikovať výdavky na reklamné predmety  – perá alebo kalendáre s potlačou loga? Ide tiež o propagáciu?

Môže škola/zriaďovateľ zakúpiť z reprezentačných prostriedkov kvety na pohreb blízkemu zamestnanca alebo bývalému zamestnancovi?

Na čo nemôže použiť subjekt verejnej správy prostriedky propagácie a reprezentácie?

Časopis Zriaďovateľ vychádza 6 ráz ročne a okrem odpovedí na vyššie uvedené otázky v ňom nájdete aj odpovede na všetky aktuálne otázky a články mapujúce problémové oblasti z praxe.