Pôsobnosť obce na úseku sociálnych služieb

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v § 4, ods. 3 stanovuje obsah úloh, ktoré je obec povinná zabezpečiť. Jednou z nich je aj plnenie úloh v sociálnej oblasti. Obec pri výkone samosprávy „...plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu...“. V tomto prípade ide o zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 448/2008 Z. z.“) účinný od 1. 1. 2009, ktorý upravuje právne vzťahy poskytovania sociálnych služieb, ich financovanie a dohľad nad nimi.  Obec sa pri poskytovaní a zabezpečovaní sociálnej služby pre svojich občanov sa riadi uvedeným zákonom.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. má obec svoje práva, povinnosti a vymedzenú pôsobnosť.

Medzi základné pojmy, s ktorými operuje uvedený zákon patria termíny ako:

  • sociálna služba,-
  • nepriaznivá sociálna situácia,
  • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb,
  • krízová sociálna situácia,
  • sociálne poradenstvo.

Ich presné vymedzenie je súčasťou príspevku venovaného tejto problematike v odbornom časopise Zriaďovateľ určenom zriaďovateľom škôl a školských zariadení, kde sa okrem toho dozviete aj to,

  • aké povinnosti pre obec vyplývajú zo skutočnosti, že obec patrí medzi verejných poskytovateľov sociálnych služieb,
  • čo všetko musí obec zabezpečiť alebo poskytnúť občanovi, ktorý požiada o konkrétny druh sociálnej služby,
  • čo musí obec urobiť v rámci registrácie za verejného poskytovateľa sociálnych služieb,
  • čo všetko sa považuje za sociálne služby obce a 
  • čo všetko podľa zákona o sociálnych službách patrí do pôsobnosti obce.

Pôsobnosť obce na úseku sociálnych vecí znamená nielen riešenie potreby, situácie konkrétne jedného občana. V praxi to znamená i poskytnutie, alebo zabezpečenie konkrétneho druhu sociálnej služby pre konkrétneho svojho občana. Často tým napomôže riešeniu situácie jednotlivca, celej rodiny, či skupiny ľudí. Sociálne služby možno chápať ako špecializované činnosti na riešenie sociálnej núdze. O to zvlášť, ak sa vzniknutá situácia týka detí a prostredia, v ktorom žijú. Rozvojom rôznych a vhodných druhov sociálnych služieb zo strany obce pre svojich občanov sa môže napomôcť aj pri riešení problémov, ktoré sa zistia v školách, či školských zariadeniach.