Ohrozovanie bezpečnosti na školách – príkaz ministra

V súvislosti s aktuálnou krízovou situáciou na školách vyplývajúcou z ohrozovania bezpečnosti žiakov, študentov a zamestnancov, bol vydaný  Príkaz ministra č. 12/2024 k postupu regionálnych úradov školskej správy v nadväznosti na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti s bezpečnosťou na školách.

V zmysle Príkazu ministra:
RÚŠS sa stávajú kontaktným miestom pre krízovú situáciu v príslušnom kraji a budú zabezpečovať zber informácií v súvislosti s krízovou situáciou a následne komunikovať s útvarom strategickej komunikácie, distribuovať všetky súvisiace manuály na usmernenie v krízovej situácii, poskytovať súčinnosť a koordináciu  krajským riaditeľstvám Policajného zboru, zabezpečovať zber rozsahu škôd v školách a školských zariadeniach, ktoré vznikli v dôsledku krízovej situácie a to prostredníctvom Formulára krízovej situácie.
Školy a školské zariadenia sú povinné intenzívne sledovať emailovú schránku vrátane nevyžiadanej pošty, budú postupovať v zmysle manuálov tvoriacich prílohy príkazu a prípadné škody, ktoré vzniknú v súvislosti s krízovou situáciou nahlásia RÚŠS prostredníctvom Formulára.
Školy a školské zariadenia postupujú v súlade s usmerneniami v dokumente „Postup pri zálohovaní elektronickej pošty“, ktorým je upravený postup pri zálohovaní elektronickej pošty; tieto údaje budú použité aj pri plnení úloh Policajného zboru. 
 
Príkaz ministra č. 12/2024      
k postupu regionálnych úradov školskej správy v nadväznosti na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti s bezpečnosťou na školách      
 
Minister školstva, výskumu vývoja a mládeže podľa čl. 12 ods. 2 písm. b) štvrtého bodu a písm. f) druhého bodu Organizačného poriadku Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky vydáva tento príkaz ministra:
Čl. 1
Regionálne úrady školskej správy v nadväznosti na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti s bezpečnosťou na školách a školských zariadeniach (ďalej len „krízová situácia“) vo vzťahu k školám a školským zariadeniam vo svojej územnej pôsobnosti bez ohľadu na zriaďovateľa postupujú takto:  
   
1. Slúžia ako kontaktný a komunikačný bod pre krízovú situáciu a zabezpečujú zber informácií súvisiacich s krízovou situáciou. O svojich zisteniach a dôležitých skutočnostiach informujú útvar strategickej komunikácie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.
2. Informujú školy a školské zariadenia, že vo svojej územnej pôsobnosti plnia úlohy kontaktného a komunikačného bodu pre krízovú situáciu.  
3. Usmernia školy a školské zariadenia, aby intenzívne monitorovali a sledovali emailovú schránku vrátane nevyžiadanej pošty. 
4. Distribuujú školám a školským zariadeniam manuály slúžiace na usmernenie v krízovej situácii, ktoré tvoria prílohu č. 1.
5. Usmernia školy a školské zariadenia, aby postupovali podľa manuálov uvedených v bode 4.
6. Poskytujú súčinnosť a koordináciu príslušným krajským riaditeľstvám Policajného zboru.
7. Zabezpečia zistenia a zber rozsahu škôd v školách a školských zariadeniach, ktoré vznikli v spojitosti s krízovou situáciou rozoslaním formulára, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
8. Nahlásia zistené škody podľa bodu 7 Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky na mailovú adresu podpora@minedu.sk. 
 
Čl. 2
Účinnosť
Tento príkaz ministra nadobúda účinnosť 9. mája 2024.