Kompetencie zriaďovateľa – obce v oblasti kontroly školy

Kompetencie obce (mesta) ako zriaďovateľa sú upravené § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedeného ustanovenia zákona obec vytvára podmienky na

 1. výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia,
 2. plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom,
 3. zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
 4. zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.

Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka.

Obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom (§ 5 ods. 3 zákona). Ak obec nie je školským úradom (§ 7 zákona), výkon štátnej správy v druhom stupni podľa tohto odseku a činnosti podľa § 6 odseku 8 písm. a), c) a d) zákona zabezpečuje pre ňu okresný úrad v sídle kraja.

Podľa odseku 8 uvedeného paragrafu obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, ďalej

 1. kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa § 13 zákona, ktorú vykonáva štátna školská inšpekcia, a v oblasti školského stravovania,
 2. kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach,
 3. vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 4. poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
 5. poskytuje právne poradenstvo riaditeľom,
 6. môže na základe dohody vykonávať administratívno-technické práce na mzdovom úseku a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia,
 7. vedie personálnu agendu riaditeľov,
 8. predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie:
  • informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,
  • návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia pridelených obvodným úradom v sídle kraja,
  • správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení,
  • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona,
  • koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení,
  • návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení,
  • návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov,
  • návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom,
 9. prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program.

Obec spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti.

Obec schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme a prenájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorej je zriaďovateľom. Obec môže poveriť schvaľovaním riaditeľa školy.

 

Ing. Jarmila Belešová


http://www.raabe.sk/resize/e/800/800/files/skolstvo-produkty/zriadovatel-sept2016.jpg

 

 

Pokračovanie článku nájdete v časopise Zriaďovateľ 9-10/2016.