Časté otázky zo strany zriaďovateľov

Príspevok sa venuje častým otázkam z praxe zriaďovateľov s ohľadom na dodržiavanie normatívnych právnych aktov pri nakladaní alebo správe majetku a ich prevodoch. Príspevok obsahuje odpovede na viaceré otázky vzťahujúce sa na zriaďovateľskej pôsobnosti, s ktorými ste sa na nás za posledné obdobia obrátili.

Bližšie sa jednotlivé otázky vzťahujú najmä na tieto oblasti:

  1. správa majetku obcí v zmysle zákona č. a č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  2. výkon finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  3. sprístupňovanie povinných údajov podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
  4. práva a povinností zriadených organizácií podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podobne.

 

OTÁZKA

Ako má obec postupovať v prípade zriaďovateľskej listiny preddavkovej organizácie, ktorá nie je rozpočtovou ani príspevkovou organizáciou?

V zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov majetok obce zverený do správy určí obec pri zriadení správcu v zriaďovacej listine. Podľa ustanovenia § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že o zriadení rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie vydá zriaďovateľ zriaďovaciu listinu. Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie obsahuje i vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý je rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii zverený do správy pri jej zriadení.

Preddavkové organizácie uvedené ustanovenie nespomína a postačí, aby uvedené informácie, v zmysle oboch normatívnych právnych aktov, boli súčasťou zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie (základnej školy).

V praxi môže zriaďovacia listina materskej školy obsahovať odvolanie sa na zriaďovaciu listinu základnej školy, kde bude uvedené predmetné vyčíslenie i za materskú školu. Alternatívou je uvedenie hodnoty majetku aj v zriaďovacej listine materskej školy (ako preddavkovej organizácie), ktorá nemá spätosť s uvedenými ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú iba na rozpočtové alebo príspevkové organizácie.

OTÁZKA

Čo všetko má obsahovať zriaďovacia listina?

Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie obsahuje:

a) označenie zriaďovateľa,

b) názov rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie vylučujúci možnosť zámeny s názvom iných právnických osôb, jej sídlo a identifikačné číslo,

c) formu hospodárenia,

d) dátum zriadenia rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie,

e) vymedzenie predmetu činnosti,

f) označenie štatutárneho orgánu,

g) vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý je rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii zverený do správy pri jej zriadení a

h) určenie doby, na ktorú sa rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriaďuje.

OTÁZKA

Má byť zriaďovacia listina zverejnená povinne na webovom sídle zriaďovateľa alebo na úradnej tabuli?

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to podľa ustanovenia § 5 ods. 1, podľa ktorého má mať povinná osoba na webovom sídle (t. j. internetovej stránke) zverejnený spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a opis organizačnej štruktúry. Práve spôsob zriadenia je zriaďovacia listina a jej uverejnením bude splnená táto zákonná podmienka.

Celý článok nájdete v aktuálnom vydaní časopisu zriaďovateľ. Nájdete v ňom aj odpovede na nasledujúce otázky.

Musí sa zriaďovacia listina overiť základnou finančnou kontrolou?

Ako postupovať, ak príspevková organizácia nedosahuje príjem, ktorý je stanovený v upravenom rozpočte?

Aké sú povinnosti po zrušení organizácie?

Musí mať príspevková organizácia schválený medzipoložkový presun obecným zastupiteľstvom?

Môže si príspevková organizácia zakúpiť z vlastných prostriedkov hmotný majetok alebo zásoby?

Zriaďovateľ preposiela príspevkovej organizácii prostriedky, ktoré prijal za zámerom financovania potrieb príspevkovej organizácie v danom rozpočtovom roku od inej osoby.

Ako v takomto prípade koná zriaďovateľ?

Zriaďovateľ (samosprávny celok, obec) poskytuje rozpočtovej organizácii prostriedky určené na úhradu nákladov spojených s financovaním príslušnej potreby nad rámec rozpočtu. Ako postupuje v takomto prípade zriaďovateľ pred samotným poskytnutím?

Zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia chce uzatvoriť leasingovú zmluvu na dopravný prostriedkov – automobil. Má na uvedené oprávnenie?

Naša zriadená organizácia je nájomcom majetku už dlhšiu dobu. Môže použiť rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu prenajatého majetku?