BOZP = školy ako bezpečné miesta

V reálnom živote sme často svedkami toho, že otázky a problémy bezpečnosti ochrany a zdravia pri práci sa stávajú aktuálne až vtedy, keď dôjde v prevádzke a vo výučbe v škole k nežiaducej udalosti. Pracovníkom školy často chýbajú rýchlo dostupné a prehľadné materiály k BOZP. Táto skutočnosť podnietila autorov, aby sa podujali spracovať problematiku BOZP formou jednej ucelenej brožúry, ktorá práve vychádza v RAABE.

Je zriaďovateľ a riaditeľ školy zodpovedný za BOZP? Aké sú povinnosti zriaďovateľa/riaditeľa školy v súvislosti s BOZP? Aká je úloha preventívnych a ochranných služieb? Aké sú úlohy a právomoci zástupcu zamestnancov za bezpečnosť? Ako treba postupovať pri školskom a pracovnom úraze? Akú dokumentáciu k BOZP má mať škola vypracovanú? Aj na tieto otázky odpovedá brožúra s názvom BOZP pre školy a školskézariadenia.

Tá bol napísaná špeciálne pre potreby zriaďovateľov škôl (základných a stredných), riaditeľov a štatutárnych zástupcov, ktorí nesú, ako každý zamestnávateľ, zodpovednosť za plnenie povinností súvisiach s BOZP.

„Brožúra poskytuje návod, ako predchádzať úrazom v škole, a to predovšetkým aktívnou preventívnou činnosťou vedenia a učiteľov školy najmä formou presadzovania a dodržiavania pravidiel BOZP vo výchove a vzdelávaní na škole,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko.

Brožúra je rozdelená na osemnásť kapitol. Je doplnená prílohami, ktoré čitateľovi pomôžu v jeho práci. V úvodnej časti sú podrobne rozpísané platné legislatívne východiská a základné pojmy súvisiace s BOZP. V druhej časti čitateľ získa informácie súvisiace so zodpovednosťou zriaďovateľa a riaditeľa školy za BOZP, na čo nadväzuje súhrn povinností zamestnávateľa voči zamestnancom. V tretej časti autori popisujú BOZP vo vzťahu k žiakom školy, osobám nachádzajucim sa v priestoroch školy a v školských zariadeniach. V štvrtej časti rozoberajú otázku, akú právnu zodpovednosť má zamestnávateľ za bezpečný stav budov a priestorov školy, ako aj za bezpečnosť technických zariadení v škole. Pokračovaním tejto časti sú kapitoly zamerané na požiarnu prevenciu, vybavenie lekárničky a dokumentáciu k BOZP. Samostatnou piatou časťou je 14. kapitola, v ktorej sa autori venujú školským úrazom, pracovným úrazom a nebezpečným udalostiam. Záverečná časť je venovaná štátnej správe v oblasti inšpekcie práce.

Knihu si môžete objednať už teraz TU.