Zvyšovať výkony zamestnancov školských jedální už nie je možné – skúste skvalitniť ich prácu

Vedieť o výkonoch zamestnancov školských jedální je potrebné z viacerých dôvodov. K tým najdôležitejším patrí objektivizácia rozhodovania pri prideľovaní pracovných povinností a určenia ich počtu.

V súčasnosti je už od roku 2009 v platnosti vyhláška č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania a jej prílohy č. 2 – 4, ktoré určujú výkony zamestnancov zariadení školského stravovania orientačne. Citované ustanovenia vykonávacieho predpisu z titulu nejednoznačného stanovenia výkonov spôsobujú v praxi rozdielne postoje zamestnávateľov k tejto téme. Tieto postoje majú často subjektívny charakter a vyplývajú z úrovne komunikácie medzi zamestnávateľom a riaditeľom/vedúcim zariadenia školského stravovania.

Ako spoluautori spracovania návrhu citovaného vykonávacieho predpisu sme jednoznačne pri tvorbe návrhu výkonov zamestnancov zariadení školského stravovania vychádzali z aktuálne platných všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školského stravovania. Je potrebné dodať, že od roku 2009 pribudlo veľké množstvo nariadení a rôznych opatrení, ktoré majú zvýšený dosah na výkony zamestnancov, či už v administratíve, alebo aj priamo na prácu zamestnancov pri výkone fyzickej práce. Aktuálne napríklad aj opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti so zabezpečovaním prevádzkovej a osobnej hygieny zamestnancov školských jedální počas COVID-19.

To znamená, že platné výkony predstavujú minimálny počet zamestnancov podľa počtu zapísaných stravníkov v štruktúre pracovných profesií v zariadení školského stravovania. Pokiaľ zamestnávateľ takúto štruktúru a výkony podhodnotí a neakceptuje zvýšené nároky na výkon činností jednotlivých profesií, tak môže byť prevádzka zariadenia školského stravovania vyhodnotená ako „riziková“ a vplyvy z takéhoto rozhodnutia môžu predstavovať ohrozenie zdravia stravníkov, t. j. detí.

Z tohto titulu je nesmierne dôležité pri stanovení výkonov zamestnancov zohľadniť všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na ich výkonnosť. Ak má zamestnávateľ indície, ktoré vedú k postoju, že výkony zamestnancov je potrebné prehodnotiť, odporúčame v súčasnej dobe riešiť skôr kvalitu vykonanej práce, pracovné podmienky, pracovné prostredie ako počet zamestnancov.

Ako pristupovať k riešeniu výkonov?

Je niekoľko nástrojov, ako „zmerať“, či si zamestnanci plnia pracovné povinnosti.

Viac si môžete prečítať v časopise Škola a stravovanie, číslo 3/2021.