Zmena výšky poplatku v materských školách

Suma príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa zjednotila pre všetky deti na sumu 40€/dieťa/mesiac/. Finančné prostriedky (10€), ktoré navýšením vznikli, budú poukázané priamo na účet konkrétnej MŠ.
Materské školy môžu sumu využiť na :
– služby;
– doplnenie spotrebného materiálu (hygienické potreby, pranie posteľnej bielizne, nákup tonerov, drobný inventár pre potreby detí);
– rozšírenie, doplnenie a zlepšenie rôznorodosti učebných pomôcok pre deti (pastelky, farebný papier, hračky, výtvarný materiál, príprava rôznych podujatí a iné).
O účele použitia financií budú môcť spolurozhodovať aj samotní rodičia, ktorí môžu svoje návrhy prezentovať na rodičovských združeniach.

Zmenou výšky príspevku sa zároveň znížila suma príspevku za pobyt v MŠ pre deti bez trvalého pobytu v Petržalke zo 100 na 40 eu r.
Z dôvodu neustáleho zvyšovania personálnych nákladov, cien na pravidelnú obnovu inventáru a zariadenia školských jedální, ako aj z dôvodu zjednodušenia vyberania poplatkov v ŠJ, miestni poslanci schválili úhradu režijných nákladov realizovať paušálne na mesiac, a to vo výške:
– dieťa MŠ: 12 eur/mesiac, 6 eur pri individuálnom zabezpečení stravy;
– žiak ZŠ: 10 eur/mesiac, 5 eur pri individuálnom zabezpečení stravy.
Zmeny vo výškach príspevkov upravuje novela VZN č. 15/2020 a sú platné od 1. 1. 2021.
Všetky informácie súvisiace s príspevkom za pobyt dieťaťa v MŠ, režijné náklady stravníkov v MŠ a ZŠ aj spôsobe ich úhrady nájdete v prílohe.

Zdroj: petrzalcan.sk