Zákon o odpadoch a jeho aplikovanie v zariadeniach školského stravovania

1. Úvod

Podľa čl. 2 nariadenia Komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009, je kuchynský odpad vymedzený ako všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane zariadení školského stravovania, ale aj kuchýň v domácnostiach.

2. Čo je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad?

Za biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) v školských jedálňach považujeme:

  • nespracované zostatky surovín,
  • neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu.

Môže ísť o šupy z čistenia zeleniny a ovocia, čajové zvyšky, vaječné škrupiny, zvyšky jedla, ovocia, zeleniny, resp. ostatné potraviny živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, potraviny po lehote spotreby, lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok, v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier (použité pri manipulácii s potravinami).

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, KBO je zaradený pod číslom 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a 20 01 25 jedlé oleje a tuky. Vychádzajúc z toho, že kuchynský odpad môže obsahovať zostatky živočíšnych produktov, je zaradený medzi vedľajšie živočíšne produkty.

3. Povinnosti pre prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania

Prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania ako producent komunálneho odpadu podľa § 83 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  • zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom,
  • je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpade v znení neskorších predpisov zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

Prevádzkovateľovi zariadenia spoločného stravovania sa zakazuje:

Viac si môžete prečítať v publikácii Školská jedáleň, aktualizácia marec 2021.