Samospráva sa triedeniu kuchynského bioodpadu nevyhne

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva. Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb v odpadovom hospodárstve sú upravené v § 12 až 27 zákona.

Jednou z pozitívnejších je, že sa ruší povinnosť vypracovávať program odpadového hospodárstva, vznikla však nová povinnosť a od 1. januára 2021 budú musieť na svojich webových sídlach zverejňovať opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu.

Súčasné podmienky

Zákon o odpadoch stanovuje povinnosť miest a obcí triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Avšak ustanovenie § 81 ods. 21 zákona o odpadoch vymedzuje 4 výnimky, prostredníctvom ktorých sa mestá a obce môžu tejto povinnosti vyhnúť.

V súčasnosti sa mestá a obce vyhnú povinnosti triediť kuchynský odpad, ak:

a) zabezpečia energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov,

b) preukážu, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,

c) preukážu, že zber neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach,

d) preukážu tzv. finančnú neúnosnosť zberu kuchynského odpadu, resp. že takýto zber je ekonomicky neúnosný. Takúto neúnosnosť možno preukázať, ak náklady na zber nie je možné pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom stanovenej hornej hranice sadzby.

Zrušenie výnimiek

Novelou zákona o odpadoch dôjde k postupnému zrušeniu výnimiek, konkrétne v dvoch stupňoch.

Prvý stupeň

Zmena od 1. 1. 2021

V časopise Škola a stravovanie nájdete v najbližšie pripravovanom čísle aj článok o aplikácii zákona o odpadoch v praxi v zariadeniach školského stravovania.